Tuesday, 08 February 2011 00:38

Information about The Practical Ethics Philms Galery

Galeria Filmów Etyki Praktycznej jest miejscem, w którym u?ytkownicy portalu mog? umieszcza? linki do dost?pnych w sieci materia?ów powi?zanych z etyk? stosowan? (wyk?adów naukowych, wywiadów, dyskusji, debat i innych materia?ów publicystycznych, prezentacji, wyst?pie? czy referatów prezentuj?cych okre?lone ?wiatopogl?dy). Do dodawania zasobów zach?camy wszystkich zarejestrowanych u?ytkowników Etyki Praktycznej.

Cel tworzenia katalogu filmów na stronie EP

 • Katalog filmów EP zosta? stworzony z my?l? o wygodzie u?ytkowników i umo?liwieniu im dost?pu do prezentowanej w przyst?pny, interesuj?cy sposób, wiedzy z dziedziny etyki. Poprzez dodawanie materia?ów do naszego zbioru filmów umo?liwiaj? Pa?stwo stworzenie rzetelnej bazy wymiany informacji z zakresu praktycznych problemów moralnych.
 • W celu u?atwienia u?ytkownikom odnajdywania interesuj?cych ich materia?ów, katalog filmów podzielony zosta? na trzy kategorie: naukowe, publicystyczne i zaanga?owane. Ka?da z tych kategorii jest moderowana i starannie segregowana, w celu zapewnienia odpowiednich standardów dost?pnych zasobów.
 • Galeria filmów umo?liwia tak?e komentowanie i ocenianie zawartych w niej zasobów, tym samym polecanie ich pozosta?ym u?ytkownikom serwisu. Mo?liwe jest tak?e wyszukiwanie powi?zanych z danym filmem materia?ów, strona zawiera te? ranking najcz??ciej ogl?danych filmów oraz dzia? „Polecane", do którego trafiaj? najciekawsze propozycje.

Tre?? dodawanych zasobów

 • Do katalogu filmów nale?y dodawa? linki do legalnie i publicznie dost?pnych materia?ów, które s? umieszczone na publicznie dost?pnych stronach internetowych lub do materia?ów, do którym posiadacie Pa?stwo prawa autorskie.
 • Dodawane zasoby mog? mie? charakter: naukowy, publicystyczny, b?d? zaanga?owany (opis tych kategorii znajd? Pa?stwo ­tu ), zale?y nam jednak przede wszystkim na materia?ach, które prezentuj? dobr? znajomo?? poruszanej tematyki, o wysokiej jako?ci merytorycznej, w zwi?zku z celem jakim sobie stawiamy, a jakim jest popularyzacja etyki w Polsce.

W jaki sposób doda? film do galerii EP

 • Po zarejestrowaniu si? na stronie, nale?y klikn?? na: Filmy -> Dodaj film
 • Nast?pnie wype?niamy formularz kolejno: wklejaj?c link do filmu (najcz??ciej w popularnych serwisach naj?atwiej zrobi? to poprzez klikni?cie prawym przyciskiem myszy na dany film i wybrania opcji: copy video URL, a nast?pnie wklejeniu go w miejsce przeznaczone na adres), wybieraj?c kategori? (wg podanych kryteriów), ustalaj?c opcje dost?pu.
 • Po wst?pnym dodaniu filmu nale?y uzupe?ni? jego opis, podaj?c tytu?/ nazw? zasobu (dobrze by zawiera?a ona krótk? informacje o j?zyku danego zasobu, je?li jest on inny ni? j?zyk polski, jak np. sformu?owanie: „ (j.ang.)", „(napisy PL)" i numeracj?, je?li materia? zosta? podzielony na cz??ci np. „1z3", „1/5") .
 • W dodawanym materiale nale?y zamie?ci? krótki jego opis, wolny od osobistych opinii (do których wyra?ania zapraszamy w komentarzach pod filmami), streszczaj?cy g?ówne jego tezy, przes?anie, czy fabu??. Opis nie powinien zawiera? b??dów merytorycznych, ortograficznych, gramatycznych, stylistycznych lub interpunkcyjnych, nie zawiera? wulgaryzmów, nie mo?e by? obra?liwy.
 • Prosimy serdecznie o wype?nianie tak?e s?ów kluczowych odno?nie danego zasobu, dzi?ki którym u?ytkownicy Internetu ?atwiej b?d? mogli odnale?? interesuj?ce ich materia?y.

Zanim dodasz zasoby do katalogu filmów EP pami?taj, i?:

 • Decyzj? o zamieszczeniu zasobu na stronie podejmuj? redaktorzy Etyki Praktycznej.
 • Redaktorzy zastrzegaj? sobie tak?e prawo do moderacji opisów, tytu?ów i kategorii dodawanych zasobów, a tak?e usuwania zasobów powtarzaj?cych si?, b?d? nie spe?niaj?cych wymogów portalu EP (np. nie zwi?zanych z etyk?, materia?ów dost?pnych w bardzo kiepskiej jako?ci, czy prezentuj?cych tre?ci sprzeczne z obowi?zuj?cym prawem).
Last modified on Friday, 11 February 2011 11:48

Conferences and Lectures

Brak nadchodz?cych wydarze?

Subscribe by email