Komputery zrewolucjonizowa?y nasze ?ycie. Z tym stwierdzeniem zgodzi si? chyba ka?dy. Rewolucja ta cho? pierwotnie dotyczy? mia?a jedynie jednego z wymiarw ludzkiego ?ycia, czyli pracy, wkroczy?a szybko na pozosta?e jego aspekty. Sztandarowym przyk?adem s? tutaj portale spo?eczno?ciowe, ktre szybko sta?y si? obiektem bada? socjologw, psychologw i filozofw. Coraz wi?cej osb nie wyobra?a sobie ?ycia bez komputera... O tym, jak bardzo komputery zmieni?y nasze ?ycie, mo?na by pisa? godzinami. W tym artykule chcia?bym wyja?ni?, czym r?ni si? etyka komputerowa od roboetyki. Akcentuj?c r?nice, b?d? argumentowa? za tym, ?e mimo tych wielu zmian, jakie niesie za sob? u?ywanie komputerw, to w kwestiach etycznych nie musimy mwi? o rewolucji.

Opublikowano w Nowe technologie

Redakcja Bloga EP zada?a kilka pyta? prof. Janowi Hartmanowi (kierownikZak?adu Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum UJ)na temat oceny ?amania praw autorskich, piractwa oraz porozumienia ACTA. Poni?ej publikujemy przys?ane odpowiedzi.

Opublikowano w Wywiad

Kategorie bloga

Prenumeruj emailem

Informacje o Blogu EP

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem artyku?u na Blogu EP, poni?ej znajduj? si? informacje dla potencjalnych autorw.