wtorek, 06 lipca 2010 12:50

Roboetyka - czy jest ju? dzi? potrzebna?

Roboetyka - wymys? futurologw czy kolejny z dzia?w etyki stosowanej powsta?y na skutek rozwoju technologicznego? Czy rzeczywi?cie istnieje potrzeba zajmowania si? problemami pojawiaj?cymi si? w wyniku interakcji robotw z lud?mi i innymi istotami ?ywymi i sztucznymi? Czy zajmowanie si? tymi problemami oznacza automatycznie powstanie cz??ciowo autonomicznej dziedziny etycznych rozwa?a?? Innymi s?owy czy roboetyka jest nam ju? dzi? potrzebna?

Opublikowano w Nowe technologie

Kategorie bloga

Prenumeruj emailem

Informacje o Blogu EP

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem artyku?u na Blogu EP, poni?ej znajduj? si? informacje dla potencjalnych autorw.