Budowanie teorii etycznych jest spraw? bardzo trudn? i delikatn?. Zwi?zane jest to z brakiem uznanych powszechnie kryteriów metodologicznych przy konstruowaniu takiej koncepcji. Ryzyko polega równie? na tym, ?e praktyczne implikacje postulowanej teorii mog? by? bardzo powa?ne. Teorie normatywne, w przeciwie?stwie do tych, które staraj? si? wyja?ni? i opisa? ?wiat, zmieniaj? w tym ?wiecie bardzo du?o. B??dne teorie fizyczne nie uniewa?ni? zastanych „praw przyrody”, b??dne teorie etyczne mog? wyrz?dzi? natomiast wiele z?a. Z tego wzgl?du wydaje si? konieczne postulowanie normatywnej metazasady, która mog?aby chroni? ludzi przed skutkami frywolnego teoretyzowania w dziedzinie etyki.

Etyka bada? naukowych nak?ada wiele ogranicze? na takie dyscypliny jak biologia, chemia, psychologia. Wydaje si?, ?e równie? teoretyczny namys? nad poprawnym, po??danym systemem norm powinien podlega? takim ograniczeniom. Ograniczenie to brzmie? mo?e nast?puj?co:

Minimalny warunek przyzwoito?ci: ?adna powa?na teoria etyczna nie powinna w swych skutkach prowadzi? do odra?aj?cych zalece? bez niepodwa?alnego ich uzasadnienia.

Powy?szy warunek jest bardzo nieprecyzyjny i zak?ada pewn? ko?owo??. Wymaga?by wielu s?ów wyja?nie?, zapewne doprecyzowania. Jednak jest on bardzo wa?ny i my?l? ?e uznany przez wi?kszo?? etyków. Wyra?a on umiarkowanie konserwatywn? wiar?, ?e panuj?cy system moralno?ci nie mo?e tkwi? w globalnym b??dzie, i je?li zdarzaj? si? w nim oceny niepoprawne, nale?y je rewidowa?, jednak nie powinno by? to powodem ca?kowitego jej odrzucenia. Jest on w sprzeczno?ci z teoriami globalnego b??du które zak?ada?yby, ?e wszystkie lub wi?kszo?? naszych przekona? moralnych jest wyrazem pewnych fikcji. Jest on w sprzeczno?ci z radykalnymi koncepcjami konstruktywizmu spo?eczno-moralnego, które zak?ada?yby, ?e poprawny system etyki nale?y zbudowa? na nowo bez ogl?dania si? na panuj?ce normy.

Jednak opieranie si? na moralno?ci potocznej cz?sto przez filozofów by?o krytykowane. Moralno?? potoczna ma bowiem swoje istotne przewinienia. Sankcjonowa?a ona niewolnictwo, seksizm, rasizm, nepotyzm, feudalizm, itd. Etyka, jako nauka, nie powinna redukowa? si? do potocznych przes?dów. Wa?n? jej rol? jest mo?liwo?? krytyki i zmiany potocznych przekona? moralnych. Powinna mie? ona normatywny charakter: móc uzasadnia?, odrzuca? lub kreowa? niektóre po??dane zachowania równie? wbrew moralno?ci potocznej. Przekonanie to wyrazi? mo?na zasad? minimalnego rewizjonizmu:

Minimalna zasada rewizjonizmu: Ka?da powa?na teoria etyczna powinna dysponowa? narz?dziami krytyki zastanej moralno?ci i nie mo?e sprowadza? swych s?dów jedynie do potwierdze? obyczajów danej grupy

Zasada minimalnego rewizjonizmu wyra?a pogl?d wielu np. progresywnych utylitarystów, ?e teoria etyczna nie mo?e redukowa? si? do zastanej moralno?ci. Wielk? zalet? dziewi?tnastowiecznego utylitaryzmu by?a bowiem krytyka niewolnictwa, rasizmu, seksizmu, nepotyzmu, nadmiernego paternalizmu czy szowinizmu gatunkowego. Wskazywanie jednak na te zdobycze rozwoju etyki nie uzasadnia odrzucenia minimalnego warunku przyzwoito?ci. Nie powinno si? wi?c stawia? alternatywy: albo teoria etyczna b?dzie krytykowa?a moraln? ob?ud?, zabobony, spo?eczne nawyki i ?lepot? naszych czasów, nie zwa?aj?c na s?dy moralno?ci, powszechne intuicje i nie respektuj?c, w konsekwencji, minimalnego warunku przyzwoito?ci, albo b?dzie bra?a pod uwag? opinie potoczne, "intuicje moralne", "s?dy sumienia", konserwuj?c b??dy naszych ojców. Przyzwoito?? i rewizjonizm powinny i?? ze sob? w parze. My?l?, ?e znane nam dot?d i cenione rewizje moralno?ci zda?yby egzamin minimalnego warunku przyzwoito?ci. Trudno bowiem sobie wyobrazi?, i? dla wi?kszo?ci etyków tamtych czasów rezygnacja z niewolnictwa, seksizmu czy nepotyzmu odbierana mog?a by? jako „odra?aj?ca”. By?y to praktyki sprzeczne z obyczajami, mog?y wzbudza? niech??. Nie by?y jednak „odra?aj?ce” - tak odra?aj?ce jak np. pozbawienie ?ycia bezbronnego, niewinnego dziecka dla zabawy, torturowanie ludzi dla przyjemno?ci, kradzie? innym ?rodków niezb?dnych do prze?ycia dla podniesienia w?asnego komfortu, wymordowanie ludno?ci cywilnej jedynie z powodów rasowych czy religijnych, z?amanie obietnicy jedynie dla w?asnej korzy?ci.