Category contains 14 blog entries contributed to teamblogs

W naszym ?yciu spotykamy sytuacje, w których nie jeste?my moralnie odpowiedzialni za czyj?? ?mier?, cho? w pewnym sensie by?a ona wynikiem naszego dzia?ania. Z faktem tym zwi?zany jest kolejny zarzut przeciwko utylitaryzmowi. Polega on na próbie wykazania, ?e poprawne oceny moralne nie mog? bazowa? jedynie na rezultatach, poniewa? o ocenie dzia?a? decyduj? równie? intencje sprawcy.

Hits: 15215

Posted by on in Utylitaryzm

W kilku poprzednich wpisach dodtycz?cych utylitaryzmu wymienia?em wa?ne problemy, z którymi borykaj? si? utylitary?ci. Jednak pomimo tych s?abo?ci, utylitaryzm wci?? jest popularnym sposobem formu?owania ocen. Dlaczego?

Hits: 13497

Posted by on in Utylitaryzm
b2ap3_thumbnail_Coventry-bombed.jpg
Winston Churchill zatai? przed mieszka?cami miasta Coventry wiadomo??, ?e zostanie ono zbombardowane przez Niemców. Nie rozkaza? równie?, aby samoloty RAF-u obroni?y miasto. W ten sposób, przez ?wiadome zaniechanie, b?d? nawet dzia?anie zatajaj?ce, spowodowa? ?mier? wielu niewinnych osób. Wiedzia?, ?e gdyby ujawni? wiadomo?? o planach nalotu na Coventry, móg?by zapobiec ?mierci mieszka?ców tego miasta. Wiedzia? równie?, ?e wówczas Niemcy dowiedzieliby si? o z?amaniu szyfrów niemieckich przez Anglików i Polaków, a konsekwencj? tego by?oby przed?u?enie wojny i kilkakrotnie wi?ksza ilo?? niewinnych ofiar...
Hits: 6081

Delacroix, ?mier? Sardanapala, 1827Paragraf Metafizyki moralno?ci po?wi?cony obowi?zkowi dobroczynno?ci zaczyna Kant od postawienia innego obowi?zku: „Dogadza? sobie na tyle, na ile jest to konieczne dla czerpania rado?ci z ?ycia (np. piel?gnuj?c swe cia?o, ale bez niesmacznej pedanterii), jest to obowi?zek cz?owieka wobec siebie; – zaprzeczenie tego stanowi za? ograbianie si? z rzeczy, które nam t? rado?? daj?, czy to przez nadmiern? i zgo?a niezdrow? dla naszej natury dyscyplin?, czy to przez chorobliw? i niewolnicz? chciwo??; albowiem obie te postawy k?óc? si? ze wspomnianym obowi?zkiem” [Immanuel Kant, Metafizyka moralno?ci, prze?. Ewa Nowak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 334].

Hits: 4834

Posted by on in Utylitaryzm
Oczywi?cie, ?e gdyby mo?na by?o leczy? doros?ych psychopatów, to nale?a?oby to robi?, nawet wbrew ich woli i nawet, gdy nie pope?nili jeszcze ?adnego przest?pstwa. Stosuje si? tu ten sam argument, jaki wyra?aj? autorzy „Psychopatologii” w odniesieniu do zaburze? zachowania u dzieci: „Na d?u?sz? met? intensywne interwencje, takie jak terapia wielosystemowa, mog? nie tylko poprawi? ?ycie dziecka, ale równie? ocali? ?ycie innych, którzy w ko?cu mogliby si? sta? ofiarami dziecka z zaburzeniem zachowania” [Martin E. P. Seligman, Elaine F. Walker, David...
Hits: 8808
Utylitarysta musi by? konsekwentny. Do rozwa?enia jednej z konsekwencji utylitaryzmu zainspirowa? mnie niniejszy fragment powie?ci Brühl J. I. Kraszewskiego: „– Nam przy królewiczu potrzeba cz?owieka, który by ca?kiem by? naszym, nam s?u?y?, od nas zawis?. Fryderyk jest gnu?ny, jemu us?a? mi?kkie ?o?e, urz?dzi? mu jego uciechy ulubione, da? mu oper?, polowanie i obrazy. Któ? wie – westchn?? – mo?e co? wi?cej jeszcze… Przyby?y brew namarszczy?. – Smutna to rzecz – przerwa? – gdy w wielkiej sprawie do ma?ych i wstr?tnych ?rodków ucieka?...
Hits: 9176
„Lepiej by? niezadowolonym cz?owiekiem, ni? zadowolon? ?wini?; lepiej by? niezadowolonym Sokratesem, ni? zadowolonym g?upcem. A je?eli g?upiec i ?winia s? innego zdania, to dlatego, ?e umiej? patrze? na spraw? wy??cznie ze swego punktu widzenia. Drugiej stronie oba punkty widzenia s? znane” . [1] W moim eseju [2] pragn? ukaza? „ludzk? twarz” utylitaryzmu (zasady u?yteczno?ci) w uj?ciu „Utylitaryzmu” Johna Stuarta Milla, która nijak ma si? do dystopii oraz „wykrzywionego utylitaryzmu” ukazanego w opowiadaniu „Ci, którzy odchodz? z Omelas”   Ursuli Le Guin....
Hits: 18553
Adolf Hitler z dzie?mi
Chcia?bym tu skomentowa? krótko dwa fragmenty tekstu Breivika, sprawcy ostatniej masakry w Oslo. „Nie przepraszaj, nie t?umacz si? ani nie miej wyrzutów sumienia, bo dzia?asz w samoobronie. (...) W naszych operacjach zgin? niewinni ludzie, po prostu dlatego, ?e znajduj? si? w niew?a?ciwym miejscu i niew?a?ciwym czasie. Oswój si? z t? ide?. Potrzeby wielu zawsze przewa?? nad potrzebami nielicznych”. „Gdy ju? zdecydujesz si? uderzy?, lepiej zabi? zbyt wielu ni? niewystarczaj?c? liczb?, albo ryzykujesz zredukowanie po??danego ideologicznego efektu uderzenia”. My?lenie proceduralnie jest...
Hits: 4940