Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in utylitaryzm
This tag contains 17 blog entries contributed to a teamblog which isn't listed here.

Posted by on in Utylitaryzm

W kilku poprzednich wpisach dodtycz?cych utylitaryzmu wymienia?em wa?ne problemy, z którymi borykaj? si? utylitary?ci. Jednak pomimo tych s?abo?ci, utylitaryzm wci?? jest popularnym sposobem formu?owania ocen. Dlaczego?

Hits: 13497

Posted by on in Metaetyka
Na rzecz utylitaryzmu preferencji, a tym samym za chceniow? definicj? warto?ci, ?wiadczy równie? interesuj?ca historia, jaka przydarzy?a si? Richardowi Mervynowi Hare’owi. Pewnego razu w domu tego wielkiego metaetyka i jego ?ony w Oxfordzie zamieszka? go?cinnie pewien ch?opak ze Szwajcarii. Hare zaoferowa? mu kilka francuskich ksi??ek, a ów m?ody cz?owiek przeczyta? po tygodniu Obcego Alberta Camusa. Go?? pa?stwa Hare’ów by? osob? pogodn?, a nawet entuzjastycznie nastawion? do ?ycia. Oxfordzki filozof by? wi?c bardzo zaskoczony, gdy nagle m?ody u?miechni?ty Szwajcar zupe?nie odmieni? swój...
Hits: 7539

Posted by on in Deontologia

Jednym z kluczowych zarzutów w stosunku do etyki deontologicznej jest tzw. paradoks deontologii. Polega on na wskazaniu niezrozumia?ej lub nawet wewn?trznie sprzecznej natury absolutnych rygorów deontycznych. Pisa?em o tym w poprzednim wpisie. W tym miejscu rozwa?? jednen z bardziej popularnych sposobów obrony przed tym zarzutem. Wskazuje on, ?e paradoks deontologii wyst?puje jedynie wtedy, gdy za?o?y si? fa?szywe przekonanie o tym, ?e ludzkie ?ycie mo?na do siebie dodawa?. Osoby to jednak nie pieni?dze – nie mo?na ich sumowa?, mno?y? i dzieli?. Nie mo?na wi?c przeciwstawia? sobie u?miercenia jednej osoby i p?yn?cych z tego korzy?ci dla wielu.

Hits: 12660

Posted by on in Metaetyka
Pierwszy-wieczr-przy-wietle-arwek-we-wsi-Wygiedw-pow.-Wielu.jpg
Niniejszy tekst stanowi jedynie przyczynek do historii my?lenia moralnego. Natomiast sam temat ezoterycznej etyki w pe?ni zachowuje sw? aktualno??, jak pokazuj? niedawne dyskusje[1]. Twierdzenie, ?e etyka mo?e by? ezoteryczna, to dopuszczenie mo?liwo?ci zaistnienia takich sytuacji, w których kto? posiadaj?cy rozleg?? i ponadprzeci?tnie trafn? kompetencj? wydawania ocen moralnych mo?e czy wr?cz powinien zatai? przed kim? lub nawet przed szersz? publiczno?ci? swoj? wiedz? odno?nie tego, co jest moralnie dopuszczalne b?d? wymagane, a w razie potrzeby wr?cz deklarowa? oceny inne od tych, które sam...
Hits: 7250

Posted by on in Utylitaryzm
b2ap3_thumbnail_Coventry-bombed.jpg
Winston Churchill zatai? przed mieszka?cami miasta Coventry wiadomo??, ?e zostanie ono zbombardowane przez Niemców. Nie rozkaza? równie?, aby samoloty RAF-u obroni?y miasto. W ten sposób, przez ?wiadome zaniechanie, b?d? nawet dzia?anie zatajaj?ce, spowodowa? ?mier? wielu niewinnych osób. Wiedzia?, ?e gdyby ujawni? wiadomo?? o planach nalotu na Coventry, móg?by zapobiec ?mierci mieszka?ców tego miasta. Wiedzia? równie?, ?e wówczas Niemcy dowiedzieliby si? o z?amaniu szyfrów niemieckich przez Anglików i Polaków, a konsekwencj? tego by?oby przed?u?enie wojny i kilkakrotnie wi?ksza ilo?? niewinnych ofiar...
Hits: 6081

Delacroix, ?mier? Sardanapala, 1827Paragraf Metafizyki moralno?ci po?wi?cony obowi?zkowi dobroczynno?ci zaczyna Kant od postawienia innego obowi?zku: „Dogadza? sobie na tyle, na ile jest to konieczne dla czerpania rado?ci z ?ycia (np. piel?gnuj?c swe cia?o, ale bez niesmacznej pedanterii), jest to obowi?zek cz?owieka wobec siebie; – zaprzeczenie tego stanowi za? ograbianie si? z rzeczy, które nam t? rado?? daj?, czy to przez nadmiern? i zgo?a niezdrow? dla naszej natury dyscyplin?, czy to przez chorobliw? i niewolnicz? chciwo??; albowiem obie te postawy k?óc? si? ze wspomnianym obowi?zkiem” [Immanuel Kant, Metafizyka moralno?ci, prze?. Ewa Nowak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 334].

Hits: 4834
Posted by on in Deontologia

b2ap3_thumbnail_Spinacz.jpgCzy racjonalne jest przekonanie, ?e istniej? pewnego rodzaju dzia?ania, których nigdy nie powinno si? wykona?? Podstawowym problemem ka?dej koncepcji etycznej, przyjmuj?cej istnienie absolutnych zakazów moralnych, jest tzw. paradoks deontologii. Polega on na wskazaniu niezrozumia?ej lub nawet wewn?trznie sprzecznej natury absolutnych rygorów deontycznych.

Hits: 17638

Posted by on in Metaetyka
Derek Parfit [Derek Parfit, On What Matters, vol. 1, vol. 2, Oxford University Press, Oxford 2011] w pewnym miejscu si? zatrzymuje. Jego koncepcja racji praktycznych nie pozwala na zidentyfikowanie ogólnej podstawy ontycznej bycia racj? praktyczn?. Nie dochodzi si? w niej bowiem do stwierdzenia, co ??czy wszystkie istniej?ce racje do dzia?ania (lub zaniechania). Dlaczego np. mamy racj?, aby nie by? w stanie agonii i mamy racj?, aby nie oszukiwa? klientów? Odró?niam racje praktyczne moralne, tj. istnienie okre?lonych powinno?ci moralnych, jakim podlegamy...
Hits: 5260
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.