Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in metodologia etyki
This tag contain 1 blog entry contributed to a teamblog which isn't listed here.

Budowanie teorii etycznych jest spraw? bardzo trudn? i delikatn?. Zwi?zane jest to z brakiem uznanych powszechnie kryteriów metodologicznych przy konstruowaniu takiej koncepcji. Ryzyko polega równie? na tym, ?e praktyczne implikacje postulowanej teorii mog? by? bardzo powa?ne. Teorie normatywne, w przeciwie?stwie do tych, które staraj? si? wyja?ni? i opisa? ?wiat, zmieniaj? w tym ?wiecie bardzo du?o. B??dne teorie fizyczne nie uniewa?ni? zastanych „praw przyrody”, b??dne teorie etyczne mog? wyrz?dzi? natomiast wiele z?a. Z tego wzgl?du wydaje si? konieczne postulowanie normatywnej metazasady, która mog?aby chroni? ludzi przed skutkami frywolnego teoretyzowania w dziedzinie etyki.

Hits: 3168
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.