Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in etyka ezoteryczna
This tag contains 4 blog entries contributed to a teamblog which isn't listed here.

Posted by on in Metaetyka
Pierwszy-wieczr-przy-wietle-arwek-we-wsi-Wygiedw-pow.-Wielu.jpg
Niniejszy tekst stanowi jedynie przyczynek do historii my?lenia moralnego. Natomiast sam temat ezoterycznej etyki w pe?ni zachowuje sw? aktualno??, jak pokazuj? niedawne dyskusje[1]. Twierdzenie, ?e etyka mo?e by? ezoteryczna, to dopuszczenie mo?liwo?ci zaistnienia takich sytuacji, w których kto? posiadaj?cy rozleg?? i ponadprzeci?tnie trafn? kompetencj? wydawania ocen moralnych mo?e czy wr?cz powinien zatai? przed kim? lub nawet przed szersz? publiczno?ci? swoj? wiedz? odno?nie tego, co jest moralnie dopuszczalne b?d? wymagane, a w razie potrzeby wr?cz deklarowa? oceny inne od tych, które sam...
Hits: 7250

Pierwszy argument przeciwko etyce ezoterycznej, który przedstawi? w tym wpisie, opiera si? na za?o?eniach utylitaryzmu. Wskazuje on na nieutylitarne konsekwencje akceptacji etyki podwójnych standardów.

Hits: 7276

Spór dotycz?cy oceny etyki ezoterycznej, o której ostatnio na Blogu EP napisa?a Katarzyna de Lazari-Radek, zwi?zany jest bezpo?rednio z dyskusj? wokó? poprawnej formy konsekwencjalizmu. Je?li rozró?nimy trzy formy konsekwencjalizmu, jedynie w ramach jednej z nich etyka ezoteryczna jest w ogóle mo?liwa.

Hits: 3719

Budowanie teorii etycznych jest spraw? bardzo trudn? i delikatn?. Zwi?zane jest to z brakiem uznanych powszechnie kryteriów metodologicznych przy konstruowaniu takiej koncepcji. Ryzyko polega równie? na tym, ?e praktyczne implikacje postulowanej teorii mog? by? bardzo powa?ne. Teorie normatywne, w przeciwie?stwie do tych, które staraj? si? wyja?ni? i opisa? ?wiat, zmieniaj? w tym ?wiecie bardzo du?o. B??dne teorie fizyczne nie uniewa?ni? zastanych „praw przyrody”, b??dne teorie etyczne mog? wyrz?dzi? natomiast wiele z?a. Z tego wzgl?du wydaje si? konieczne postulowanie normatywnej metazasady, która mog?aby chroni? ludzi przed skutkami frywolnego teoretyzowania w dziedzinie etyki.

Hits: 3143
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.