Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

S?owa kluczowe:Hare

Pozycje w katalogu RSS

Richard M. Hare - Filozof eklektyczny

Richarda Hare’a jest filozofem charakteryzuj?cym si? dwiema ciekawymi cechami. Z jednej strony by? on jednym z nielicznych autorów XX wieku, którzy stworzyli kompletny, syntetyczny, ca?o?ciowy system etyki napisany w metodologicznym, a nawet chronologicznym por ...

Kategoria:Etyka ogólna

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl