Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

S?owa kluczowe:tolerancja

Pozycje w katalogu RSS

Nasza klasa/ Klass (2007)

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…Ā½

Nasza klasa/ Klass (2007) Film wbrew pozorom nie dotyczy popularnego portalu internetowego, ale opowiada przejmuj?c? histori? Joosep'a - introwertycznego nastolatka, którego milcz?ce usposobienie staje si? powodem braku akceptacji ze strony klasy, do której ucz?szcza. Ch?opiec znajduje ...

Typfilm
J?zykinny

Modlitwy za Bobby'ego/ Prayers for Bobby (2009)

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…Ā½

Modlitwy za Bobby'ego/ Prayers for Bobby (2009) Film opowiada histori? Bobbiego - m?odego homoseksualisty, który robi wszystko by zyska? akceptacj? g??boko wierz?cej matki. Ko?ció? prezbiteria?ski jednak?e nie akceptuje homoseksualizmu i ch?opak spotyka si? z nietolerancj? i odrzuceniem z jej strony. Film po ...

Siostry Magdalenki / The Magdalene Sisters (2002)

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…

Siostry Magdalenki / The Magdalene Sisters (2002) Kontrowersyjny film, który opowiada o dzia?alno?ci zakonnic ze zgromadzenia Sióstr Mi?osierdzia. Jest to oparta na autentycznych wydarzeniach historia o prowadzonym przez irlandzkie zakonnice zak?adzie dla "upad?ych" dziewcz?t. Przetrzymywane w nim m?ode kobiet ...

Filadelfia/Philadelphia (1993)

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…Ā½

Filadelfia/Philadelphia (1993) Jeden z kultowych filmów lat 90-tych z Oskarow? rol? Toma Hanksa. Jest to historia chorego na AIDS adwokata, homoseksualisty, który w wyniku ujawnienia informacji o chorobie traci prac?. Opowie?? o niezwykle trudnej walce o w?asn? godno??. Film o dyskryminacji ...

?ono (Womb) 2010

?ono (Womb) 2010 Film dotyka etycznych aspektów klonowania. Nie jest to jednak typowo komercyjna rozprawa o produkowaniu zast?pczych narz?dów, dla chc?cych zachowa? m?odo?? ludzi-orygina?ów. A cho? w filmie pojawia si? zagadnienie tolerancji - czy klon to osoba taka sama jak my, k ...

Wolno?? s?owa. Dzienniki (Freedom Writers)

Wolno?? s?owa. Dzienniki (Freedom Writers) Film pokazuje jak klas? szkoln?, z m?odzie?? podzielon? rasowo na gangi, pe?n? agresji i przemocy, mo?na zmieni? na klas? m?odych ambitnych wra?liwych osób o wspólnych warto?ciach etycznych. W roli nauczycielki Hilary Swank. Rok 2007.

O niew?a?ciwym rozumieniu tolerancji

Ka?dy z nas pragnie akceptacji w spo?ecze?stwie, pragnie poczucia bezpiecze?stwa i wolno?ci. Ka?dy szuka dobrych warunków do godnego ?ycia.?yjemy w czasach gdzie tworzy si? wielorasowe spo?ecze?stwo nowego typu. Aby to przej?cie by?o jak najmniej bolesne mus ...

Kategoria:Tolerancja

Tolerancja?

Mariusz Agnosiewicz o problemie nietolerancji w Polsce.

Kategoria:Dyskryminacja

Nasza tolernacja 3

Rozmowa miedzy Raczkiem a Szczygielskim w programie Dzie? dobry TVN na temat naszej tolerancji. Pokazuje problem naszej spo?eczno?ci w sposób prosty i zrozumia?y dla wszystkich.

Kategoria:Tolerancja

Media a tolerancja

Rozmowa z Tomasz Lisem na temat: "Media a tolerancja" pokazuje w jaki Pan Tomasz odnosi si? do tolerancji i czym ona ogólnie jest.

Kategoria:Tolerancja

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl