Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

J?zyk:polski

Pozycje w katalogu RSS

Filozoficzne i ?wiatopogl?dowe podstawy sporu o klonowa...

Filozoficzne i ?wiatopogl?dowe podstawy sporu o klonowanie cz?owieka. Artyku? prezentuje trzy stanowiska wobec problemu moralnej dopuszczalno?ci klonowania cz?owieka oraz ich podstawy filozoficzne. 1. Moralna zgoda na klonowanie cz?owieka w celach reprodukcji oraz terapii. Zwolennicy klonowania cz?owieka odwo?uj? si? do m ...

Kategoria:Klonowanie

Rezygnacja z podtrzymywania ?ycia

Rezygnacja z podtrzymywania ?ycia Przy wszystkich sporach wokó? dopuszczalnej czy niedozwolonej rezygnacji z podtrzymywania ?ycia jest pewien przypadek, w którym ta medyczna decyzja powszechnie – lub niemal powszechnie – uchodzi za moralnie usprawiedliwion?.

Kategoria:Eutanazja

"Problem eutanazji we wspó?czesnym ?wiecie "

Psychologiczne uj?cie eutanazji

Kategoria:Eutanazja

Etyka resuscytacji oraz problemy ko?ca ?ycia

Artyku? charakteryzuje pokrótce kluczowe zasady etyczne, a nast?pnie na ich podstawie rozwa?any jest problem resuscytacji drugiego cz?owieka w chwili zagro?enia ?ycia.

Kiedy badania prenatalne sprzeciwiaj? si? etyce chrze?c...

Kiedy badania prenatalne sprzeciwiaj? si? etyce chrze?cija?skiej? Diagnostyka prenatalna jest moralnie dozwolona, je?li szanuje ?ycie oraz integralno?? embrionu i p?odu ludzkiego, d??y do jego ochrony albo do jego indywidualnego leczenia. Sprzeciwia si? prawu moralnemu wtedy, gdy w zale?no?ci od wyników prowadzi do przerwa ...

Dyskryminacja gatunkowa

★

Autor artyku?u porusza istotn? w etyce kwesti? zwi?zan? z dyskryminacj? rasow?, gatunkow? itp. Jest tu mowa równie? na temat wegetarianizmu i ochrony zwierz?t.

Reakcja NATO na terroryzm

Terroryzm nie zawsze by? postrzegany przez NATO jako tak istotny problem bezpiecze?stwa. Chocia? Koncepcja Strategiczna z 1999 roku – dokument okre?laj?cy wyzwania dla Sojuszu oraz sposoby ich pokonywania – dostrzeg?a terroryzm jako nowe zagro?enie w erze ...

Kategoria:Terroryzm

Etyka wojny. Antologia tekstów.

Etyka wojny. Antologia tekstów. Antologia tekstów po?wi?conych etycznym aspektom agresji i przemocy stosowanej przez pa?stwo. Wybór obejmuje teksty najwybitniejszych naukowców z dziedziny etyki praktycznej i filozofii politycznej z ostatnich kilkudziesi?ciu lat pogrupowane w sze?ciu rozdzia?ach: ...

Dlaczego spory bioetyczne nie wygasn?

Prezentacja multimedialna dotycz?ce metody prowadzenia sporów bioetycznych oraz ich istoty.

Aborcja. Jeden z fundamentalnych problemów wspó?czesnego ?wia...

Aborcja. Jeden z fundamentalnych problemów wspó?czesnego ?wiata Katolicy, w warunkach panuj?cych obecnie w naszej zachodniej cywilizacji, musz? batali? o aborcj? przegra?. Tymczasem wygrana feminizuj?cych zwolenników aborcji wcale nie przybli?a nas do rozwi?zania problemu.

Kategoria:Aborcja

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl