Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Typ:prezentacja

Pozycje w katalogu RSS

Etyka zabijania - wojna sprawiedliwa i niesprawiedliwa ...

Etyka zabijania - wojna sprawiedliwa i niesprawiedliwa wg Jeffa McMahana Jeff McMahan, filozof ameryka?ski, który wyk?ada obecnie na Uniwersytecie Rutgers, jest jednym z najpopularniejszych filozofów zajmuj?cych si? etyk? praktyczn? - etyk? zabijania - etyk? wojny. W swoim artykule "Unjust War" (pol.: "Etyka zabijania na wojnie") po ...

?mier? mózgu a etyka

Prezentacja multimedialna maj?ca na celu rekonstrukcje sporu na temat definicji ?mierci mózgowej.

Eugenika aspekty historyczne i etyczne

Prezentacja multimedialna dotycz?ca historii eugeniki, jej statusu naukowego oraz moralnego.

Dlaczego spory moralne nie wygasn?

Prezentacja multimedialna dotycz?ca istoty sporów moralnych.

Autonomia pacjenta i testament ?ycia

Prezentacja multimedialna poruszaj?ca kwestie autonomii pacjenta.

Uporczywa terapia w konek?cie swi?to?ci ?ycia

Prezentacja multimedialna opisuj?ca problem uporczywej terapii oraz ukazuj?ca niemo?liwo?? jego rozwi?zania.

Dlaczego spory bioetyczne nie wygasn?

Prezentacja multimedialna dotycz?ce metody prowadzenia sporów bioetycznych oraz ich istoty.

Czy zabijanie niewalcz?cych jest moralnie dopuszczalne ...

Czy zabijanie niewalcz?cych jest moralnie dopuszczalne wg Roberta K. Fullinwidera Robert K. Fullinwider poprzez zestawienie ze sob? dwóch stanowisk (zabijanie jest lub nie jest usprawiedliwione) pragnie odpowiedzie? na pytanie sformu?owane w temacie filmiku. Wprowadza on tak?e rozró?nienie w perspektywach spojrzenia (obrona w?asna a wina i k ...

?amanie praw cz?owieka w Rosji

7 pa?dziernika 2006 o godzinie 17.10 dziennikarka i obro?czyni praw cz?owieka Anna Politkowska zosta?a zastrzelona w windzie, w bloku, w którym mieszka?a w Moskwie. Prokurator Generalny wszcz?? ?ledztwo w sprawie „morderstwa z premedytacj?”. Anna Politkow ...

Kategoria:Prawa cz?owieka

Przedma??e?ska aktywno?? seksualna

Przedma??e?ska aktywno?? seksualna Autorka przedstawia rezultaty bada? odno?nie przedma??e?skiej aktywno?ci seksualnej przeprowadzone na grupie m?odych doros?ych.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl