Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Prezentacje multimedialne

Katalog prezentacji multimedialnych z etyki do prowadzenia zaj?? z etyki w szkole

Pozycje w katalogu RSS
Dodaj nowÄ… pozycjÄ™ w tej kategorii

?mier? mózgu a etyka

Prezentacja multimedialna maj?ca na celu rekonstrukcje sporu na temat definicji ?mierci mózgowej.

Autonomia pacjenta i testament ?ycia

Prezentacja multimedialna poruszaj?ca kwestie autonomii pacjenta.

Dlaczego spory bioetyczne nie wygasn?

Prezentacja multimedialna dotycz?ce metody prowadzenia sporów bioetycznych oraz ich istoty.

Uporczywa terapia w konek?cie swi?to?ci ?ycia

Prezentacja multimedialna opisuj?ca problem uporczywej terapii oraz ukazuj?ca niemo?liwo?? jego rozwi?zania.

Eugenika aspekty historyczne i etyczne

Prezentacja multimedialna dotycz?ca historii eugeniki, jej statusu naukowego oraz moralnego.

Dlaczego spory moralne nie wygasn?

Prezentacja multimedialna dotycz?ca istoty sporów moralnych.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl