Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Pornografia

Pozycje w katalogu RSS
Dodaj nowÄ… pozycjÄ™ w tej kategorii

Spór o definicj? pornografii

Spór o definicj? pornografii Poj?cie pornografii wywodzi si? ze staro?ytnej Grecji i scala dwa s?owa: porne - nierz?dnica, oraz graphein - skroba?, rysowa?, pisa?1. Historycznie powszechna prawna i obyczajowa reglamentacja zjawisk "oko?opornograficznych" nie wymaga?a precyzyjnych okr ...

O problemie pornografii inaczej

Prof. Lech Ostasz - "S?dz?, ?e wi?kszo?? autorów pisz?cych o pornografii zapoznaje problem. Trzeba odwróci? jego przedmiot. Problemem psychologicznym, spo?ecznym, w jakim? aspekcie i prawnym jest nie to, ?e kto? ukazuje i ogl?da nago?? i akty seksualne, lec ...

Prawne k?opoty z pornografi?

Ka?dy, kto ma dost?p do Internetu, ma jednocze?nie nieograniczony dost?p do pornografii. Wszelkie zabezpieczenia s? iluzoryczne. Je?li nawet w sieci wprowadzony jest filtr, w postaci pytania o wiek osoby chc?cej wej?? na pornograficzn? stron?, to przecie? ...

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl