Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Media

Pozycje w katalogu RSS
Dodaj nowÄ… pozycjÄ™ w tej kategorii

Media dla cz?owieka

Media kszta?tuj? nasze my?lenie, kszta?tuj? i wychowuj? cz?owieka, warto wi?c zastanowi? si? nad ich istot? i rol? w ?yciu wspó?czesnym oraz pokaza? w tym kontek?cie potrzeb? ?wiata warto?ci i potrzeb? etyki jako fundamentów ich funkcjonowania we wszystkich wym ...

Etyka w ?rodkach spo?ecznego przekazu

Sposób, w jaki ludzie korzystaj? ze ?rodków spo?ecznego przekazu, mo?e by? ?ród?em wielkiego dobra i wielkiego z?a. Aczkolwiek mówi si? zwykle - i my sami b?dziemy cz?sto tak mówi? w niniejszym dokumencie - ?e media "post?puj?" tak albo inaczej, to jednak nie s? one ?le ...

Etyka dziennikarska

Nie wiem czy mo?na w dzisiejszych czasach podejmowa? temat etyki dziennikarskiej. „Dzisiejsze czasy” – to ju? brzmi infantylnie, a temat zapewne by? przedmiotem rozprawy nie jednego, nie kilku, nie setek, ale tysi?cy m?drzejszych ode mnie o ca?e galaktyki ...

Typlink
J?zykpolski

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl