Zbrodnia- Twarz? w twarz ze wspó?czesnym niewolnictwem

Polecam ksi??k? nt wspó?czesnego niewolnictwa i handlu lud?mi. Wydawnictwo Znak daje mo?liwo?? przeczytania fragmentu, jak najbardziej polecam ca?o??. Dobrze si? czyta cho? tematyka nie jest lekka...

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl