Etyka zwierz?t w ?wietle idei zrównowa?onego rozwoju

W artykule podejmuje si? prób? nakre?lenia historyczno-kulturowych ?róde? etyki zwierz?t. W zwi?zku z tym wyró?nia si? w porz?dku chronologicznych status przedmitologiczny, mitologiczny, religijny oraz filozoficzny zwierz?t.
Zdjęcia (1)

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl