Polityka w oczach etyka

Od wieków filozofom nie dawa?y spokoju wzajemne zwi?zki polityki i etyki. Czy w polityce mo?na godzi? moralno?? ze skuteczno?ci?? A mo?e piastowanie w?adzy z za?o?enia zmusza do post?powania sprzecznego z normami etycznymi? „W polityce liczy si? przede wszystkim skuteczno??, co nie znaczy, ?e rz?dzenie ma by? dziedzin? amoraln?" - uwa?a etyk dr hab. Magdalena ?roda z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. .

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl