Download article:

Tortury i egzekucje w etyce kata

Roman Tokarczyk
Abstract

Artyku? dotyczy szeroko poj?tej etyki kata. Autor rozwa?a historyczne i kulturowe uwarunkowania zwi?zane z wykonywaniem zawodu kata z trzech punktów widzenia: etyki tortur (w ramach której analizowane jest stanowisko deontologiczne i utylitarystyczne), etyki egzekucji (na któr? sk?ada si? moralny os?d osób wykonuj?cych t? czynno??) oraz etyki kata ( gdzie rozwa?a si? sprawiedliwo?? oraz legalno?? wykonywanej kary). W swojej analizie autor odwo?uje si? do wielu faktów historycznych dotycz?cych okoliczno?ci i sposobów wykonywania kary ?mierci.

Conferences and Lectures

Brak nadchodz?cych wydarze?