Displaying items by tag: etyka zabijania
Thursday, 22 March 2012 21:52

Eutanazja

Like Jeff McMahan said, occupation involves both the threat of military force and the use of military force; hence it is akin to war - references to the occupation of Iraq. In reference to war the occupation is divided between the principles ius ad bellum (that is, that govern the resort to and continuation of war) and ius in bello (that govern the conduct of war). Naturally,this division may also apply to the occupation.

The theory of occupation will thus face similar problems as the theory of war - problems revealed by Jeff McMahan arguing against the theoretician of Traditional Just War Theory, Michael Walzer. I try to show these problems and provide possible solutions by following Jeff McMahan’s train of thought. I examine the unjust occupation and the moral status of the occupation as such. This is the starting point to the key considerations in my paper, i.e. considerations concerning the degree of moral responsibility of soldiers participating in an unjust occupation.

Michael Walzer argues that soldiers involved in unjust wars can be justified morally on the basis of arguments from ignorance and the argument from coercion. McMahan, however, is of a different opinion. He believes that these soldiers can only be explained, and not justified, and proved it by basing argument on thesis brought about by Walzer. After a comparative analysis of both stances I approach the issue from the perspective of Judith Lichtenberg, as she also tried to judge the "unjust soldiers"- "unjust combatant" in terms of their responsibilities.

 

The above text is an abstract from Begina Slawinska’s paper, delivered at the conference "Why help a stranger. Ethical aspects of global justice", which took place on 11-12 December 2010, at  the Jagiellonian University in Krakow, Poland. Organizers: Interdisciplinary Center for Ethics of the Jagiellonian University and the Institute of Philosophy Jagiellonian University.

Wednesday, 27 April 2011 22:50

Plan konferencji Etyka zabijania

SEKCJA BIOETYKI

16.05.2011r. (poniedzia?ek)

9.30 Rejestracja uczestników - przy g?ównym wej?ciu na Wydzia? Humanistyczny

9.45 Powitanie uczestników - sala Rady Wydzia?u (194)

Obrady sekcji w sali 248:

10.00 - 10.30 dr hab. prof. UMCS Jolanta ?widerek, Uzasadnienie aborcji w filozofii Arystotelesa

11.00 - 11.15 przerwa na kaw?

11.15 - 11.45 dr Joanna Ró?y?ska, Uniwersytet Warszawski, Badania naukowe na embrionach i argument z potencjalno?ci

11.45 - 12.15 dr hab. prof. US Miros?aw Rutkow-ski, Ochrona ?ycia pocz?tego, a bli?ni?ta monozygotyczne i ludzkie chimery

12.15 - 12.45 dr Tomasz K?kol, Uniwersytet Gda?ski, Ale kogo/co dok?adnie zabi?e? (je?li w ogóle)? Pro?ba o ontologi? w etyce: przypadek podzia?u

12.45 - 13.15 przerwa na kaw?

13.15 - 14.30 prof. Jeff McMahan, Rutgers University, Czy istniej? prawa, w obronie których mo?na zabija?? (sala Rady Wydzia?u - 194)

14.30 - 16.00 obiad

16.00 - 16.30 dr Roland Zarzycki, Uniwersytet Wroc?awski, Apologia warto?ci ?ycia a racjonalizo-wanie z?a

16.30 - 17.00 mgr Karolina Ciachorowska, Czy holistyczna koncepcja etyki ekologicznej Henryka Skolimowskiego mo?e sta? si? przyczynkiem do polepszenia statusu moralnego zwierz?t?

17.05.2011r.(wtorek)

10.00 - 10.30 mgr Bogna Wach, Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Próby oceny sytuacji granicznych zwi?zanych z chorob? i umieraniem

10.30 - 11.00 mgr Marek Paw?owski, Uniwersytet Szczeci?ski, Problem definicji ?mierci z perspektywy sporu o to?samo?? osobow?

11.00 - 11.15 przerwa na kaw?

11.15 - 11.45 mgr Agnieszka ?witalska, Uniwersytet Warszawski, Czy istnieje moralnie istotna ró?nica mi?dzy zabiciem a przyzwoleniem na ?mier?

11.45 - 12.15 prof. Marek Wichrowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zabijanie a pryncypium ?wi?to?ci ?ycia cz?owieka niewinnego

12.15 - 12.45 przerwa na kaw?

12.45 - 14.00 prof. Jeff McMahan, Rutgers University, Czy mo?na zabi? broni?c si? przed s?usznym atakiem? (sala Rady Wydzia?u - 194)

14.00 - 15.30 obiad

15.30 - 16.00 dr Jacek Meller, Model medycyny a ochrona ?ycia pacjenta

SEKCJA ETYKI SPO?ECZNEJ

16.05.2011r (poniedzia?ek)

9.30 Rejestracja uczestników - przy g?ównym wej?ciu na Wydzia? Humanistyczny

9.45 Powitanie uczestników - sala Rady Wydzia?u (194)

Obrady sekcji w sali 247:

10.00 - 10.30 mgr Ma?gorzata Maciejewska, Uniwersytet Warszawski, Zara?liwa nico?? j?dra ciemno?ci – fenomenologia zbrodni

10.30 - 11.00 dr Natasza Szutta, Uniwersytet Gda?ski, Dlaczego zwykli ludzie dokonuj? maso-wych mordów? Sytuacja vs charakter moralny

11.00 - 11.15 przerwa na kaw?

11.15 - 11.45 dr Roman Godlewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Ontologiczna b??dno?? zabójstwa kierowanego wspó?czuciem

11.45 - 12.15 mgr Ma?gorzata Ste?, Teoria wojny sprawiedliwej: definicyjne warunki sprawiedliwo?ci konfliktu zbrojnego dawniej i dzi? (H.Grotius, N.Fotion, D.P.Lackey)

12.45 - 13.15 przerwa na kaw?

13.15 - 14.30 prof. Jeff McMahan, Rutgers University, Czy istniej? prawa, w obronie których mo?na zabija?? (sala Rady Wydzia?u - 194)

14.30 - 16.00 obiad

16.00 - 16.30 dr Wac?aw Janikowski, Uniwersytet Szczeci?ski, Utylitaryzm, intencje i dopuszczalno?? terroryzmu

16.35 - 17.00 mgr Katarzyna Krzesak, Problemy etycznej oceny dzia?a? o charakterze antyterrorysty-cznym. Przes?uchania z u?yciem tortur a “dylemat tykaj?cej bomby”

17.05.2011r. (wtorek)

10.00 - 10.30 mgr Urszula Zarosa, Uniwersytet Szczeci?ski, Zabijanie zwierz?t

10.30 - 11.00 dr Krzysztof Saja, Uniwersytet Szczeci?ski, Jaki rodzaj mi?sa jest najbardziej nieetyczny? Moralna klasyfikacja produktów odzwierz?cych.

11.00 - 11.15 przerwa na kaw?

11.15 - 11.45 mgr Daria Schetz, Wp?yw die-ty wegetaria?skiej na organizm ludzki a decyzje ?ywieniowe

11.45 - 12.15 mgr Jakub Ko?ció?ek, Uniwersytet Jagiello?ski, Problem u?ycia si?y zbrojnej w perspektywie filozoficzno-prawnej

12.15 - 12.45 przerwa na kaw?

12.45 - 14.00 prof. Jeff McMahan, Rutgers University, Czy mo?na zabi? broni?c si? przed s?usznym atakiem? (sala Rady Wydzia?u - 194)

14.00 - 15.30 obiad

15.30 - 16.00 mgr Monika Gmurek, Pomi?dzy logik? w?adzy a jej ekscesami

SEKCJA ETYKI W RELIGII, KULTURZE, LITERATURZE

16.05.2011r (poniedzia?ek)

9.30 Rejestracja uczestników - przy g?ównym wej?ciu na Wydzia? Humanistyczny

9.45 Powitanie uczestników - sala Rady Wydzia?u (194)

Obrady sekcji w sali 227:

10.00 - 10.30 dr Grzegorz Francuz, Uniwersytet Opolski, Jakie problemy stwarza hedonistyczna strategia przypisywania statusu moralnego?

10.30 - 11.00 dr Artur Szutta, Uniwersytet Gda?ski, Czy norma nie zabijaj jest uniwersalna?

11.00 - 11.15 przerwa na kaw?

11.15 - 11.45 mgr Anika Lewandowska, Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski, Oswoi? aborcj? – japo?ski rytua? mizuko a buddyzm

11.45 - 12.15 dr hab. prof. UMCS, Krzysztof Kosior, Aborcja i eutanazja w buddyzmie

12.15 - 12.45 dr Fuad Jomma, Uniwersytet Szczeci?ski, Eutanazja w ?wietle religii i prawodawstwa krajów muzu?ma?skich

12.45 - 13.15 przerwa na kaw?

13.15 - 14.30 prof. Jeff McMahan, Rutgers University, Czy istniej? prawa, w obronie których mo?na zabija?? (sala Rady Wydzia?u - 194)

14.30 - 16.00 obiad

16.30 - 17.00 mgr Mariola Paruzel, Uniwersytet ?l?ski, Potoczna etyka umierania a zrozumienie zjawiska samobójstwa

17.05.2011r. (wtorek)

10.30 - 11.00 mgr Adam Bulandra, Uniwersytet Jagiello?ski, Zagadnienie kary ?mierci i aborcja w dyskursie kryminologicznym w USA

11.00 - 11.15 przerwa na kaw?

11.15 - 11.45 mgr Joanna Miksa, Prawo do zaprzestania walki o prze?ycie w ?wietle deontologii Kantowskiej

11.45 - 12.15 mgr Natalia Miklaszewska, Kwestia etyki zabijania na przyk?adzie powie?ci Herlinga-Grudzi?skiego „Inny ?wiat”

12.15 - 12.45 przerwa na kaw?

12.45 - 14.00 prof. Jeff McMahan, Rutgers University, Czy mo?na zabi? broni?c si? przed s?usznym atakiem? (sala Rady Wydzia?u - 194)

14.00 - 15.30 obiad

15.30 - 16.00 dr Magdalena Kozak, Wy?sza Szko?a Oficerska Si? Powietrznych w D?blinie, Wojna jako do?wiadczenie przemocy bycia w my?li Emmanuela Levinasa

16.00 - 16.30 mgr Anna Barysz, Uniwesytet Wroc?awski, Prymat warto?ci etycznych w ideologii narodowego socjalizmu

Published in Conference