Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

S?owa kluczowe:metaetyka

Pozycje w katalogu RSS

Dobro w tradycji filozofii analitycznej

Dobro w tradycji filozofii analitycznej Artyku? do pobrania b?d?cy przegl?dem najwa?niejszych podej?? do rozumienia dobra w filozofii analitycznej. W filozofii analitycznej na kwesti? dobra mo?na spogl?da? z trzech odr?bnych perspektyw. W pierwszej perspektywie – metaetycznej – zadaje si? py ...

Kategoria:Etyka ogólna

Eliminacja etyki a realizm racji

Antyrealizm etyczny reprezentowany jest obecnie przez oko?o 30% filozofów analitycznych. Podzielaj? oni przekonanie, ?e nie istniej? moralne w?asno?ci, fakty czy warto?ci. Przez d?ugi okres rozwijany by? on zw?aszcza przez akognitywistów. Jednak od czasu publi ...

Kategoria:metaetyka

Etyka niezale?na z perspektywy metaetycznej (Tadeusza K...

Czym jest metaetyka, jej przedmiot, nurty oraz jakie stawia sobie do rozwi?zania problemy. Dlaczego analizowa? etyk? Kotarbi?skiego poprzez perspektyw? metaetyczn??

Kategoria:metaetyka

Metaetyka ?ycia gspodarczego.

Próba metaetycznego odniesienia si? do problematyki etyki ?ycia gospodarczego

Kategoria:Etyka ogólna

Metaethics

Wprowadzenie do podstawowych zagadnie? z metaetyki.

Kategoria:metaetyka

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl