Pobierz artykuł:

Hobbesowskie sposoby obrony tradycyjnej teorii wojny sprawiedliwej

Jeff McMahan
Abstrakt

W artykule Jeff McMahan analizuje najwa?niejsze argumenty Thomasa Hobbesa na rzecz przyj?cia tradycyjnej teorii wojny sprawiedliwej. Zawarte tam rozwa?ania maj? odpowiedzie? na pytanie, kiedy jest dopuszczalne moralnie zabicie nies?usznie lub s?usznie walcz?cych oraz cywili podczas dzia?a? wojennych. Kiedy i w jakich okoliczno?ciach trac? oni swoje prawo do tego, by nie zosta? zabici? Czy podczas wojny obowi?zuj? prawa moralne? Artyku? w znacznej cz??ci jest polemik? z Sharon Lyod, która stara si? obroni? tradycyjn? teori? wojny sprawiedliwej na gruncie teorii Hobbesa.

Konferencje

Brak nadchodz?cych wydarze?