Najnowsze wpisy

Dodane przez w w Aborcja

Rozwi?zanie problemu aborcji zale?y od zagadnienia, ktre ma ma?o wsplnego z pocz?tkiem ludzkiego ?ycia. Istnieje mocny argument za tym, ?e sposb, w jaki definiujemy ?mier? cz?owieka determinuje nasze pogl?dy na temat moralnego statusu zarodka.

Przeczytano: 17805

W mediach przeczyta? mo?na informacj? Polskiej Agencji Prasowej, ktra zdaje relacj? z bada? CBOSu na temat przekona? Polakw o moralno?ci. P?ynie z nich jeden wniosek: Polacy s? dramatycznie niewyedukowani w kwestiach etycznych!

Przeczytano: 4753
b2ap3_thumbnail_I-ty-zostaniesz-Szczepkowski-i-Wojciechowski-1962.jpg
Si?a niektrych naszych z?ych inklinacji wydaje si? by? tak du?a, ?e odbiera nam wolno?? wolnego wyboru i praktyczn? mo?liwo?? powstrzymania si? przed z?ymi czynami, nawet je?li jeste?my w pe?ni ?wiadomi moralnie fatalnych konsekwencji naszych czynw. ?atwo wyobrazi? sobie np. cz?owieka z bardzo silnymi sk?onno?ciami pedofilnymi, ktry usprawiedliwia swoje haniebne post?powanie krzywdz?ce dzieci mwi?c, ?e nie mo?e on post?powa? inaczej, poniewa? nie jest w stanie si? powstrzyma?. Wiadomo, ?e Immanuel Kant negowa? mo?liwo?? takiego usprawiedliwienia. Twierdzi?, ?e w istocie jest to...
Przeczytano: 3949

Dodane przez w w Deontologia

Jednym z kluczowych zarzutw w stosunku do etyki deontologicznej jest tzw. paradoks deontologii. Polega on na wskazaniu niezrozumia?ej lub nawet wewn?trznie sprzecznej natury absolutnych rygorw deontycznych. Pisa?em o tym w poprzednim wpisie. W tym miejscu rozwa?? jednen z bardziej popularnych sposobw obrony przed tym zarzutem. Wskazuje on, ?e paradoks deontologii wyst?puje jedynie wtedy, gdy za?o?y si? fa?szywe przekonanie o tym, ?e ludzkie ?ycie mo?na do siebie dodawa?. Osoby to jednak nie pieni?dze nie mo?na ich sumowa?, mno?y? i dzieli?. Nie mo?na wi?c przeciwstawia? sobie u?miercenia jednej osoby i p?yn?cych z tego korzy?ci dla wielu.

Przeczytano: 12760

Dodane przez w w Metaetyka
Pierwszy-wieczr-przy-wietle-arwek-we-wsi-Wygiedw-pow.-Wielu.jpg
Niniejszy tekst stanowi jedynie przyczynek do historii my?lenia moralnego. Natomiast sam temat ezoterycznej etyki w pe?ni zachowuje sw? aktualno??, jak pokazuj? niedawne dyskusje[1]. Twierdzenie, ?e etyka mo?e by? ezoteryczna, to dopuszczenie mo?liwo?ci zaistnienia takich sytuacji, w ktrych kto? posiadaj?cy rozleg?? i ponadprzeci?tnie trafn? kompetencj? wydawania ocen moralnych mo?e czy wr?cz powinien zatai? przed kim? lub nawet przed szersz? publiczno?ci? swoj? wiedz? odno?nie tego, co jest moralnie dopuszczalne b?d? wymagane, a w razie potrzeby wr?cz deklarowa? oceny inne od tych, ktre sam...
Przeczytano: 7359

EP na Facebooku

Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Konferencje

Brak nadchodz?cych wydarze?
Dodaj konferencj?Je?li posiadasz informacj? o konferencji zwi?zanej z etyk?, mo?esz doda? j? osobi?cie! Wystarczy najpierw si? zalogowa?, a nast?pnie klikn?? na obrazek "Dodaj konferencj?"

Prenumeruj emailem

Online

0 użytkowników i 316 gości online