Najnowsze wpisy
Dodane przez w w Deontologia

b2ap3_thumbnail_Spinacz.jpgCzy racjonalne jest przekonanie, ?e istniej? pewnego rodzaju dzia?ania, ktrych nigdy nie powinno si? wykona?? Podstawowym problemem ka?dej koncepcji etycznej, przyjmuj?cej istnienie absolutnych zakazw moralnych, jest tzw. paradoks deontologii. Polega on na wskazaniu niezrozumia?ej lub nawet wewn?trznie sprzecznej natury absolutnych rygorw deontycznych.

Przeczytano: 17807

Mo?na i?? o zak?ad, ?e wi?kszo?? z nas nie potrafi?aby we w?a?ciwy sposb uzasadni? moralnego obowi?zku udzielenia pomocy cz?owiekowi b?d?cemu w powa?nej opresji. Pomimo tego jeste?my przekonani, ?e taki obowi?zek ma ka?dy, kto napotyka ludzk? niedol? i jest w stanie bez wi?kszego wysi?ku podj?? kroki mog?ce zapobiec zbli?aj?cej si? tragedii. Wierzymy rwnie? g??boko, ?e nie udzielenie w takich okoliczno?ciach pomocy jest rzecz? nagann?, a osoba, ktra tak si? zachowuje, ponosi odpowiedzialno?? za powodowanie w ten sposb z?a, jakim mo?e by? do?wiadczenie przez innego cz?owieka przejmuj?cego blu, jego d?ugotrwa?e cierpienie lub utrata ?ycia.

Przeczytano: 13352

Dodane przez w w Aborcja

S? podstawy, aby twierdzi?, ?e w trakcie zap?odnienia nie zostaje powo?ana do istnienia istota ludzka w znaczeniu biologicznym. Zdarzenie to ma miejsce du?o p?niej. Bior?c pod uwag? wszystkie najwa?niejsze i konieczne kryteria, jakich u?ywa si? w celu ustalenia, czy mamy do czynienia z ?yj?c? istot? ludzk?, mo?na doj?? do wniosku, ?e pocz?tek jej ?ycia nast?puje prawdopodobnie dopiero kilka miesi?cy od powstania jednokomrkowej zygoty.

Przeczytano: 7463

Dodane przez w w Metaetyka

Chc? rozja?ni? kwestie metodologii uzasadniania norm etycznych i ich podwa?ania na przyk?adzie normy pot?piaj?cej homoseksualizm i seks homoseksualny. Cho? logicznie rzecz bior?c, niniejszy tekst stanowi odr?bn? ca?o??, jest on rwnie? nawi?zaniem do kontrowersji, ktre pojawi?y si? w dyskusji nad artyku?em Marka Paw?owskiego o homoseksualizmie.

Oznaczone w: etyka homoseksualizm
Przeczytano: 3930

Dodane przez w w Dyskryminacja

Celem mojego wpisu jest analiza argumentw mwi?cych o tym, i? bycie homoseksualist? lub dokonywanie aktw homoseksualnych jest niedopuszczalne etycznie. Postaram si? odpowiedzie? na pytanie, czy akt homoseksualny jest czynem nieetycznym oraz czy istnieje jakikolwiek przekonywuj?cy argument za tym, i? jest czym? z?ym.

Przeczytano: 11242

EP na Facebooku

Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Konferencje

Brak nadchodz?cych wydarze?
Dodaj konferencj?Je?li posiadasz informacj? o konferencji zwi?zanej z etyk?, mo?esz doda? j? osobi?cie! Wystarczy najpierw si? zalogowa?, a nast?pnie klikn?? na obrazek "Dodaj konferencj?"

Prenumeruj emailem

Online

0 użytkowników i 254 gości online