Najnowsze wpisy

Dodane przez w w Religia

b2ap3_thumbnail_gallery_696881_400_650_20130120-184247_1.jpg

Wielka Nauka nale?y do najwa?niejszych tekstw konfucja?skich. Jej zapisanie przypisuje si? najcz??ciej uczniowi Konfucjusza ?? (Zengzi). Pierwotnie stanowi?a cz??? "Zapiskw o obyczajach". W czasach dynastii Song zacz??a funkcjonowa? jako samodzielna ksi?ga i wesz?a w sk?ad tzw. Czteroksi?gu konfucja?skiego, ktry w p?niejszych czasach sta? si? podstaw? edukacji wszystkich chi?skich urz?dnikw.

Oznaczone w: Chiny konfucjanizm
Przeczytano: 5156
Dodane przez w w Sumienie

Zdarza si? czasami spotka? ludzi, ktrzy dobrze wiedz?, co powinni czyni?, jednak twierdz?, ?e ich sumienie nie pozwala im, aby w taki sposb post?powali. Cz??? z nich po namy?le ignoruje g?os sumienia i post?puje zgodnie z moralnym obowi?zkiem. S? jednak i tacy, co wi?kszy pos?uch daj? w?asnemu sumieniu. Niektrzy z nich s? nawet przekonani, ?e czyny dyktowane sumieniem s? bardziej s?uszne od tych, ktrych wymaga obowi?zek.

Przeczytano: 17453

Dodane przez w w Recenzje
Jednym z istotnych problemw wsp?czesnej edukacji jest niedostosowanie ?rodkw przekazu do m?odego i niezwykle ch?onnego umys?u. Je?eli kto? wci?? wierzy, ?e wa?ne jest jedynie to, jakie tre?ci chce si? przekaza?, z pewno?ci? szybko powinien zrewidowa? swoje przekonania. Atlas chmur jest adaptacj? powie?ci Davida Mitchella w re?yserii rodze?stwa Wachowskich (chyba najbardziej znanych z trzech cz??ci Matrixa) oraz Toma Tykwera, ktry wyre?yserowa? s?ynne Pachnid?o i Biegnij Lola, biegnij. Jest to wielow?tkowa konstrukcja, zbudowana z sze?ciu g?wnych historii rozgrywaj?cych si? w ca?kowicie r?nych...
Przeczytano: 6301
Jak przej?? od stwierdzenia, ?e mam zbir chce? X do twierdzenia, ?e powinienem mie? zbir chce? Y, r?ny od X? Odpowied? na pytanie o natur? normatywno?ci praktycznej, o ile ma by? pozytywna, a nie a priori zablokowana przez przyj?cie, ?e ta normatywno?? jest czym? sui generis, niedefiniowalnym, musi zawiera? rwnie? odpowied? na to pytanie. Wszelkie zasadne twierdzenie typu "Chcesz A, ale powiniene? chcie? B" musi dostarczy? adresowanemu podmiotowi racj? praktyczn?, dlaczego mia?by chcie? B. Jak w rzeczywisto?ci wygl?da takie dostarczanie racji?...
Przeczytano: 7237
Dodane przez w w Inne

Paradoksy obiecywania

Jedn? z trwa?ych w?asno?ci my?lenia potocznego jest niezachwiana wiara w przekonanie, ?e powinni?my dotrzymywa? w?asnych obietnic. W filozofii moralnej jeszcze do niedawna ka?da licz?ca si? teoria utrzymywa?a, ?e obiecywanie powo?uje do ?ycia moralne obowi?zki, natomiast z?amanie ich nie tylko ?ci?ga na nas odium ?rodowiska, lecz przyczynia si? w powa?nym stopniu do zaniku zaufania mi?dzy lud?mi, co w konsekwencji mo?e prowadzi? nawet do zaburze? spo?ecznego porz?dku.

Przeczytano: 10188

EP na Facebooku

Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Konferencje

Brak nadchodz?cych wydarze?
Dodaj konferencj?Je?li posiadasz informacj? o konferencji zwi?zanej z etyk?, mo?esz doda? j? osobi?cie! Wystarczy najpierw si? zalogowa?, a nast?pnie klikn?? na obrazek "Dodaj konferencj?"

Prenumeruj emailem

Online

0 użytkowników i 434 gości online