Najnowsze wpisy

Dodane przez w w Metaetyka

W?tpliwo?ci D.Humea[1] dotycz?ce etyki naturalistycznej wi?kszo?ci filozofom s? bardzo dobrze znane. Cho? tzw. problem przej?cia od jest do powinien doczeka? si? wielu interpretacji[2], wci?? powstaj? nowe pomys?y naturalizacji etyki. Wi??e si? to z pob?a?liwym traktowaniem gilotyny Humea, ktra zosta?a rozwodniona przez wielo?? interpretacji. Cho? opublikowano ju? sporo literatury na ten temat, wci?? nie potrafi? zrozumie?, w jaki sposb mo?na znaturalizowa? etyk?. Rzucam wi?c r?kawic?. Mo?e sensowno?? naturalizacji etyki wyja?ni mi jaki? czytelnik naturalista?

Oznaczone w: Hume metaetyka naturalizm
Przeczytano: 19332

Argument z niepewno?ci

Doktryna katolicka i zwolennicy wegetarianizmu wykorzystuj? pewien argument, ktry mo?na nazwa? Argumentem z Niepewno?ci Normatywnej (ANN). Katolicy u?ywaj? go, by argumentowa? za tym, ?e powinni?my traktowa? wczesne embriony ludzkie tak, jak gdyby mia?y pe?ny status moralny; zwolennicy wegetarianizmu ?e w podobny sposb powinni?my traktowa? zwierz?ta. Poka??, ?e ci drudzy s? bardziej uprawnieni do stosowania argumentacji typu ANN ni? przeciwnicy bada? naukowych na ludzkich zarodkach.

Przeczytano: 20314

Biojurysprudencja jest jedynym nurtem filozofii, ktry wyra?a kompleksowe, uzasadnione i niepodwa?alne podstawy my?lowe dla ochrony istot ?ywych, szczeglnie ludzi i zwierz?t. Swoj? kompleksowo?? zawdzi?cza porwnawczemu uwzgl?dnianiu w skali globalnej opisw, ocen i norm ?ycia w religiach, moralno?ci i prawie. Uzasadnienia czerpie z potwierdzonych wynikw bada? r?nych dyscyplin naukowych, stwierdzaj?cych zarwno podobie?stwa jak i r?nice mi?dzy lud?mi i zwierz?tami. Opiera si? na fundamentalnym i niepodwa?alnym za?o?eniu, ?e obecno?? ?ycia jest prewarto?ci? wszystkich innych warto?ci i prenorm? wszystkich innych norm.

Wed?ug biojurysprudencji prewarto?? i prenorma ?ycia maj? charakter holistyczny, wykraczaj?cy swoim biocentryzmem ponad jednowymiarowo?? z jednej strony antropocentryzmu, z drugiej za? strony animocentryzmu. Biojurysprudencja podkre?la konieczno?? odr?niania warto?ci ?ycia od jako?ci ?ycia. ?ycie, jako warto??, ma r?n? jako?? na rozleg?ych skalach religijnej czysto?ci i grzeszno?ci, moralnego dobra i z?a, prawnej sprawiedliwo?ci i niesprawiedliwo?ci. Ka?de ?ycie ma wewn?trzn?, naturaln?, samoistn? warto?? ale odmiennie u?wiadamian? sobie przez poszczeglne istoty obdarzone ?yciem. Odmiennie tak?e jest odczuwana przez nie sama jako?? ?ycia i porwnawczo oceniana przez inne istoty. Warto?? i jako?? ?ycia splataj? si? w r?norodnych potrzebach istot ?ywych, b?d?cych przedmiotem naukowych docieka? i klasyfikacji. Najbardziej dojrzale bilansuje ich dobrostan utylitaryzm, poprzez uwzgl?dnianie zarwno przyjemno?ci jak i cierpie?.

Przeczytano: 11727

Dodane przez w w Konferencje
PLAN KONFERENCJI: 28.09.2012 (pi?tek) - sala 011 11.00-11.40 - rejestracja uczestnikw (hol g?wny Wydzia?u Humanistyczny, wej?cie od ul. Krakowskiej 71-79) CZ?OWIEK A ZWIERZ?: 11.40-12.10 Ryszard Bobrowicz (UW) Dusza ludzka i zwierz?ca - r?nica substancjalna czy akcydentalna? 12.10-12. 40 mgr Aleksanda Szulc (US), Odpowiedzialno?? cz?owieka za zwierz?ta w my?li Edith Stein 12.40-13.10 dyskusja 13.10-14.30 przerwa obiadowa STATUS PRAWNY ZWIERZ?T: 14.30-15.00 mgr Micha? Peno (US), W?z?owe nieporozumienia wok? tzw. statusu prawnego zwierz?t w polskim krajowym porz?dku prawnym. Perspektywa teoretyczno-prawna 15.00-15.30 mgr...
Przeczytano: 8977
alt
Drodzy Portalowicze, Mija dok?adny rok od mojego wyjazdu do Oxfordu. Zagnie?d?am si? coraz bardziej, opierzam, prbuj? lata?... Tym bardziej czuj? si? wyj?tkowo mc go?ci? w moim mie?cie tak szacownych go?ci, jakimi s? t?gie ?wiatowej s?awy, akademickie g?owy! Ju? jutro rozpoczyna si? spotkanie tzw. grupy wojennej, ktra co roku spotyka si? w Merton College w Oxfordzie, aby porusza? kwestie zwi?zane z etyk? i prawem konfliktw zbrojnych. Przez to, ?e spotkanie to jest zamkni?te staje si? ono niesamowicie kameralne. W programie mo?na...
Przeczytano: 2640

EP na Facebooku

Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Konferencje

Brak nadchodz?cych wydarze?
Dodaj konferencj?Je?li posiadasz informacj? o konferencji zwi?zanej z etyk?, mo?esz doda? j? osobi?cie! Wystarczy najpierw si? zalogowa?, a nast?pnie klikn?? na obrazek "Dodaj konferencj?"

Prenumeruj emailem

Online

0 użytkowników i 229 gości online