Najnowsze wpisy
Jeff McMahan
Z mi?? ch?ci? dziel? si? z Wami wiadomo?ci? o powsta?ej w sierpniu, oficjalnej grupie filozoficznej, ktra nale?y do Blackwell's Oxford. Jestem jej za?o?ycielem oraz prowadz?c?. Oczywi?cie bez wsparcia pewnych osb, w tym managerw Blackwell's, Oxford, nie pisa?abym dzisiaj o tym, poniewa? zaistnienie takowej grupy by?oby po prostu niemo?liwe. Wielkie, oficjalne, pierwsze spotkanie zaplanowa?am na 01 wrze?nia 2012, godzin? 12:00. Go?ciem moim b?dzie prof. Jeff McMahan, znany ju? Wam bardzo dobrze, chocia?by z konferencji EP "Etyka zabijania", ktra odby?a si? w...
Przeczytano: 6388

Dodane przez w w Metaetyka
Derek Parfit [Derek Parfit, On What Matters, vol. 1, vol. 2, Oxford University Press, Oxford 2011] w pewnym miejscu si? zatrzymuje. Jego koncepcja racji praktycznych nie pozwala na zidentyfikowanie oglnej podstawy ontycznej bycia racj? praktyczn?. Nie dochodzi si? w niej bowiem do stwierdzenia, co ??czy wszystkie istniej?ce racje do dzia?ania (lub zaniechania). Dlaczego np. mamy racj?, aby nie by? w stanie agonii i mamy racj?, aby nie oszukiwa? klientw? Odr?niam racje praktyczne moralne, tj. istnienie okre?lonych powinno?ci moralnych, jakim podlegamy...
Przeczytano: 5310

Poczucie humoru (dalej PH nie myli? z pH) jest zjawiskiem trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Zaproponuj? tutaj pewn? szczegln? definicj?. Mianowicie ujmuj? PH jako dyspozycj?, do specyficznego odbioru pewnego rodzaju komunikatw, ktry polega na wywo?aniu przez niego reakcji fizjologicznej w postaci ?miechu lub oglnego poczucia weso?o?ci. Do definicji tej za??cz? dwie uwagi. Pierwsza b?dzie strukturalna, druga genetyczna.

Przeczytano: 4907

Dodane przez w w Konferencje
After War Ends
Ju? pod koniec sierpnia odb?dzie si? kolejne, ju? czwarte, spotkanie Grupy Wojennej - ELAC Workshop Meeting. Tym razem warsztaty b?d? koncentrowa? si? na sprawach zwi?zanych z post bellum. Poni?ej krtki opis zapowiadaj?cy spotkanie (w j?zyku angielskim). Osobi?cie nie mog? si? doczeka? kolejnego spotkania w Merton College. Tym razem g?wni go?cie to: Professor Gabriella Blum (Harvard), Professor Ariel Colonomos (Science Po), Dr Janina Dill (Oxford), Professor Cecile Fabre (Oxford), Professor Jeff McMahan (Rutgers), Professor Darrel Moellendorf (San Diego), Dr David Rodin...
Przeczytano: 12437

Xiao - Fundament chi?skiej moralno?ci

Czym jest xiao?

Xiao to chi?ski termin oznaczaj?cy sprawno?? moraln?, ktra odpowiada za w?a?ciwe traktowanie swoich rodzicw. Trudno znale?? odpowiednik tego s?owa w j?zykach europejskich. W angielskich t?umaczeniach jest najcz??ciej oddawane jako filial piety. Na j?zyka polski bywa przek?adane jako nabo?no?? synowska. S?dz?, ?e polski termin oddaje co? z ducha xiao sugeruj?c niejako, ?e rodzicom nale?y si? co? na kszta?t religijnej czci, co nie jest dalekie od prawdy. Dlatego te? w niniejszym artykule b?d? zamiennie stosowa? poj?cia xiao i nabo?no?ci synowskiej, przy zastrze?eniu, ?e mwi?c nabo?no?? synowska b?d? mia? na my?li zarwno xiao synw jak i crek.

Przeczytano: 15612

EP na Facebooku

Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Konferencje

Brak nadchodz?cych wydarze?
Dodaj konferencj?Je?li posiadasz informacj? o konferencji zwi?zanej z etyk?, mo?esz doda? j? osobi?cie! Wystarczy najpierw si? zalogowa?, a nast?pnie klikn?? na obrazek "Dodaj konferencj?"

Prenumeruj emailem

Online

0 użytkowników i 371 gości online