Komputery zrewolucjonizowały nasze życie. Z tym stwierdzeniem zgodzi się chyba każdy. Rewolucja ta choć pierwotnie dotyczyć miała jedynie jednego z wymiarów ludzkiego życia, czyli pracy, wkroczyła szybko na pozostałe jego aspekty. Sztandarowym przykładem są tutaj portale społecznościowe, które szybko stały się obiektem badań socjologów, psychologów i filozofów. Coraz więcej osób nie wyobraża sobie życia bez komputera... O tym, jak bardzo komputery zmieniły nasze życie, można by pisać godzinami. W tym artykule chciałbym wyjaśnić, czym różni się etyka komputerowa od roboetyki. Akcentując różnice, będę argumentował za tym, że mimo tych wielu zmian, jakie niesie za sobą używanie komputerów, to w kwestiach etycznych nie musimy mówić o rewolucji.

Opublikowano w Nowe technologie

Żyjemy w czasach gatunkowego szowinizmu, a zabijając zwierzęta dla ich mięsa, skór, czy w celach naukowych, postępujemy niemoralnie – dowodzi Peter Singer. Jednak to na łamach jego najpopularniejszej książki znaleźć możemy argument, który usprawiedliwia sięganie po paluszki rybne. Czy zatem jego teoria i poglądy dotyczące traktowania zwierząt są spójne? A może warto ją uzupełnić tak, by stała się mocnym narzędziem w walce z miłośnikami hamburgerów?

Opublikowano w Zwierzęta

Roboetyka - wymysł futurologów czy kolejny z działów etyki stosowanej powstały na skutek rozwoju technologicznego? Czy rzeczywiście istnieje potrzeba zajmowania się problemami pojawiającymi się w wyniku interakcji robotów z ludźmi i innymi istotami żywymi i sztucznymi? Czy zajmowanie się tymi problemami oznacza automatycznie powstanie częściowo autonomicznej dziedziny etycznych rozważań? Innymi słowy czy roboetyka jest nam już dziś potrzebna?

Opublikowano w Nowe technologie

Jeden z częściej formułowanych zarzutów przeciwko utylitaryzmowi głosi, iż jest on poznawczo zbyt wymagający. Etyka utylitaryzmu jest dla superinteligentów – superhiperinteligentów, którzy nie mieszkają na naszej planecie. Wymaga on od nas bowiem posiadania niemożliwej do zdobycia przez człowieka wiedzy i umiejętności poznawczych.

Opublikowano w Krytyka utylitaryzmu

John Rawls, w dziele Teoria sprawiedliwości postawił utylitarystom zarzut, iż nie potrafią wyjaśnić oni idei sprawiedliwości społecznej: utylitaryzm, chcąc maksymalizować użyteczność, nieczuły jest bowiem na rozkład dóbr wśród danej grupy. Zalecałby on niesprawiedliwe, nierówne, wyzyskujące modele organizacji społeczeństwa, jeśli tylko maksymalizowałby one użyteczność.

Opublikowano w Krytyka utylitaryzmu

§ 1. WSTĘP:

Niniejszy regulamin został sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
Reguluje on sposób i zasady działania portalu EtykaPraktyczna.PL, dostępnego pod adresem internetowym http://etykapraktyczna.pl oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Administratorów portalu.


§ 2. DEFINICJE:

 1. Administrator - podmiot prowadzący i zarządzający portalem EtykaPraktyczna.Pll oraz udostępniający go Użytkownikom.

 2. Baza kont - zbiór wszelkich danych zamieszczanych w portalu dobrowolnie i zgodnie z regulaminem przez Użytkowników. Dane te są przetwarzane i gromadzone za zgodą Użytkowników przez Administratorów w celu świadczenia usług, o których mowa w regulaminie.

 3. EtykaPraktyczna.Pl- internetowy portal dostępny pod adresem http://etykapraktyczna.pl.

 4. Blog - miejsce dla wybranych przez Redakcję użytkowników w portalu EtykaPraktyczna.pl, gdzie mogą oni umieszczań napisane przez siebie artykuły.

 5. Czarna lista - lista Użytkowników zablokowanych przez danego Użytkownika, którzy nie mają dostępu do Jego profilu, bloga, grup, filmów.

 6. Filmy - miejsce w portalu EtykaPraktyczna.Pl, gdzie Użytkownicy mogą zamieszczać filmiki z serwisu Youtube i serwisów podobnych. Pliki te nie są przechowywane na serwerze portalu EtykaPraktyczna.Pl

 7. Grupy- miejsce w portalu EtykaPraktyczna.Pl, gdzie Użytkownicy mogą prowadzić rozmowy na interesujące ich tematy.

 8. Galeria - zbiór zdjęć Użytkownika, dobrowolnie opublikowany przez Niego w profilu.

 9. Komentarz - wypowiedź Użytkownika na temat innego Użytkownika, artykułów, zdjęć, filmów, itp.

 10. Konto - miejsce Użytkownika w portalu EtykaPraktyczna.Pl udostępniane mu po dokonaniu rejestracji, gdzie wprowadza on osobiście i dobrowolnie dane i zarządza nimi.

 11. Login - unikalna nazwa Użytkownika, podana przez niego podczas rejestracji, służąca do logowania się.

 12. Poczta - elektroniczna skrzynka pocztowa służąca do wysyłania i odczytywania prywatnych wiadomości przez Użytkowników w obrębie portalu.

 13. Portal - internetowy portal dostępny pod adresem http://etykapraktyczna.pl.

 14. Profil - zbiór danych dotyczących Użytkownika, publikowana przez niego dobrowolnie i zgodnie z postanowieniami regulaminu.

 15. Użytkownik - osoba fizyczna, która nabyła konto w EtykaPraktyczna.Pl na skutek rejestracji w portalu i aktywacji konta, akceptująca niniejszy regulamin.

 16. Znajomi - lista Użytkowników, którzy zaakceptowali zaproszenie do znajomych danego Użytkownika. W zależności od ustawień profilu, mogą mieć oni dostęp do pewnych danych Użytkownika, do których nie mają dostępu pozostali Użytkownicy.

§ 3. KORZYSTANIE Z PORTALU

 1. Korzystanie z portalu EtykaPraktyczna.Pl jest całkowicie bezpłatne oraz nie zawiera żadnych ukrytych kosztów i możliwe jest po bezpłatnym i dobrowolnym utworzeniu konta.

 2. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza prawdziwymi danymi (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail) dostępnego pod adresem  http://etykapraktyczna.pl/zarejestruj.html oraz zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.

 3. Korzystanie z konta możliwe jest po aktywowaniu konta za pomocą linka aktywacyjnego wysłanego na podany przy rejestracji adres e-mail, a następnie zalogowaniu.

 4. Użytkownik korzystający z portalu oświadcza, że zamieszczane przez niego dane:

  1. są zgodne z prawdą,

  2. zamieszczone przez Niego dobrowolnie,

  3. nie dotyczą osób trzecich bez ich zgody,

  4. nie łamią niczyich praw autorskich,

  5. są zgodne z polskim prawem, niniejszym regulaminem oraz nie łamią zasad dobrego obyczaju.

    

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW:

 1. Użytkownicy mają prawo do darmowego, swobodnego i dobrowolnego korzystania z portalu.

 2. Użytkownicy mają obowiązek korzystać z portalu w sposób zgodny z jego regulaminem, obowiązującym prawem polskim oraz przestrzegając tzw. zasad dobrego obyczaju.

§ 5. ZAKAZY:

 1. W portalu obowiązuje całkowity zakaz:

  1. przeklinania i wulgarnego odnoszenia się do innych Użytkowników,

  2. zamieszczania treści, w tym zdjęć i filmów, o charakterze erotycznym, pornograficznym, rasistowskim, obraźliwym, nawołującym do nienawiści lub agresji i przemocy,

  3. działania na szkodę Użytkowników i portalu EtykaPraktyczna.Pl,

  4. gromadzenia i przetwarzania danych zawartych w portalu przez osoby trzecie,

  5. zamieszczania danych zawartych w portalu na innych serwisach,

  6. umieszczania treści reklamowych m.in. w profilach, wyzwaniach, komentarzach, na blogach, forach, zdjęciach, itd.


§ 6. PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORÓW:

 1. Administratorzy mają prawo do:

  1. usunięcia lub zablokowania konta bez podania przyczyny,

  2. usunięcia lub zablokowania konta w wyniku naruszenia regulaminu przez jego właściciela,

  3. usuwania lub edycji wszelkich treści niezgodnych z regulaminem lub prawem polskim,

  4. wysyłania wiadomości informacyjnych związanych z funkcjonowaniem serwisu lub użytkowaniem konta, w tym m.in. o zablokowaniu/odblokowaniu/usunięciu konta, upomnień w związku z łamaniem regulaminu.

 2. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:

  1. zakłócenia w funkcjonowaniu portalu, które mogą wyniknąć z przyczyn od nich niezależnych, w tym: klęski żywiołowe, awaria sprzętu, przeciążenia bazy danych lub serwera.

  2. wszelkie treści zamieszczane i przekazywane sobie przez Użytkowników portalu,

  3. ewentualne szkody Użytkowników, powstałe w wyniku działania osób trzecich niezgodnie z niniejszym regulaminem lub wykorzystujących dane Użytkowników w celach innych, niż działalność portalu.

§ 7. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Regulamin Portalu dostępny jest pod adresem http://etykapraktyczna.pl/inne/regulamin.

 2. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili bez podawania przyczyn.

 3. O zmianach w Regulaminie Użytkownicy zostaną niezwłocznie poinformowani poprzez publikację jednolitego tekstu nowego Regulaminu pod adresem http://etykapraktyczna.pl/inne/regulamin.

 4. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 5. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych, mają prawo do wglądu we własne dane, ich aktualizację lub usunięcie z serwisu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz.883) z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Opublikowano w Inne
§ 1. WSTĘP:
Niniejsza Polityka prywatności portalu EtykaPraktyczna.PL została sporządzona w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz.883) z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Polityka prywatności jest dostępna pod adresem http://etykapraktyczna.pl/inne/politykaprywatnosci.
§ 2. ZBIERANE DANE:
Aktywne - to dane, które Użytkownik decyduje się świadomie wprowadzić do systemu. Są to wszelkie dane podawane podczas procesu rejestracji (jak imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail), dane uzupełniające profil (takie jak zawód, wykształcenie, stan cywilny, zainteresowania, itd.), wszelkie wypowiedzi Użytkownika w grupach, blogu, komentarzach oraz wysyłanych wiadomościach, itp. Ponadto Administratorzy przechowują wszystkie wiadomości wysłane do nich przez Użytkowników. Wszelkie dane aktywne są zbierane od Użytkowników dobrowolnie.
Pasywne - to takie dane, które są zbierane podczas odwiedzin portalu automatycznie, niezależnie od Użytkownika. Są to m.in. adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego, itd.
§ 3. WYKORZYSTYWANIE DANYCH:
Wszystkie zbierane dane są odpowiednio zabezpieczone przed atakami i wglądem osób nieupoważnionych. Administratorzy oświadczają, że dane te nigdy nie będą sprzedawane osobom trzecim oraz udostępniane osobom nieupoważnionym. Należy jednak pamiętać, że większość danych aktywnych jest publikowana w portalu w postaci jawnej i jest widoczna dla innych Użytkowników. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty Użytkowników wynikające z publikacji przez nich wszelkich danych.
W szczególnych przypadkach, np. kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia prawa dane zostaną udostępnione odpowiednim organom ścigania. Dane zbierane automatycznie mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności użytkowników.
§ 4. KONTAKT Z UŻYTKOWNIKIEM:
Administratorzy zastrzegają sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem za pomocą adresu e-mail podanego podczas rejestracji oraz poprzez skrzynkę pocztową na portalu. Wiadomości mogą dotyczyć zarówno funkcjonowania portalu (np. zmiany w działaniu portalu, itd.), jak i użytkowania konta (np. wiadomości informacyjne o nowych wyzwaniach, wiadomościach, zablokowanie konta, itd.). Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości, poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w ustawieniach portalu w swoim profilu. Ustawienia portalu dostępne są pod adresem http://etykapraktyczna.pl/profil/prywatnosc.html
§ 5. ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH:
Użytkownicy mają możliwość samodzielnego wprowadzania zmian w publikowanych przez siebie danych. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć swoje konto, a dostęp do opublikowanych przez niego danych zostanie zablokowany. Należy pamiętać, że usunięcie konta wiąże się z niewyświetlaniem ich w portalu, a nie ich fizycznym usunięciem z bazy danych. Jest to spowodowane względami technicznymi.
Administratorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia lub zmiany danych niezgodnych z polskim prawem lub Regulaminem portalu.
§ 6. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI:
Administratorzy zastrzegają sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez publikację nowej pod adresem http://etykapraktyczna.pl/inne/politykaprywatnosci.
§ 7. KONTAKT:
W razie wątpliwości dotyczących Regulaminu, Polityki prywatności lub działania portalu prosimy o kontakt przez formularz dostępny pod adresem http://etykapraktyczna.pl/kontakt.html lub na administrator@etykapraktyczna.pl
§ 1. WSTĘP:
Niniejsza Polityka prywatności portalu EtykaPraktyczna.PL została sporządzona w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz.883) z dnia 29 sierpnia 1997 r. Polityka prywatności jest dostępna pod adresem http://etykapraktyczna.pl/inne/politykaprywatnosci.

§ 2. ZBIERANE DANE:Aktywne - to dane, które Użytkownik decyduje się świadomie wprowadzić do systemu. Są to wszelkie dane podawane podczas procesu rejestracji (jak imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail), dane uzupełniające profil (takie jak zawód, wykształcenie, stan cywilny, zainteresowania, itd.), wszelkie wypowiedzi Użytkownika w grupach, blogu, komentarzach oraz wysyłanych wiadomościach, itp. Ponadto Administratorzy przechowują wszystkie wiadomości wysłane do nich przez Użytkowników. Wszelkie dane aktywne są zbierane od Użytkowników dobrowolnie.Pasywne - to takie dane, które są zbierane podczas odwiedzin portalu automatycznie, niezależnie od Użytkownika. Są to m.in. adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego, itd.
§ 3. WYKORZYSTYWANIE DANYCH:
Wszystkie zbierane dane są odpowiednio zabezpieczone przed atakami i wglądem osób nieupoważnionych. Administratorzy oświadczają, że dane te nigdy nie będą sprzedawane osobom trzecim oraz udostępniane osobom nieupoważnionym. Należy jednak pamiętać, że większość danych aktywnych jest publikowana w portalu w postaci jawnej i jest widoczna dla innych Użytkowników. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty Użytkowników wynikające z publikacji przez nich wszelkich danych. W szczególnych przypadkach, np. kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia prawa dane zostaną udostępnione odpowiednim organom ścigania. Dane zbierane automatycznie mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności użytkowników. 

§ 4. KONTAKT Z UŻYTKOWNIKIEM:
Administratorzy zastrzegają sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem za pomocą adresu e-mail podanego podczas rejestracji oraz poprzez skrzynkę pocztową na portalu. Wiadomości mogą dotyczyć zarówno funkcjonowania portalu (np. zmiany w działaniu portalu, itd.), jak i użytkowania konta (np. wiadomości informacyjne o nowych wyzwaniach, wiadomościach, zablokowanie konta, itd.). Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości, poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w ustawieniach portalu w swoim profilu. Ustawienia portalu dostępne są pod adresem http://etykapraktyczna.pl/profil/prywatnosc.html

§ 5. ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH:
Użytkownicy mają możliwość samodzielnego wprowadzania zmian w publikowanych przez siebie danych. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć swoje konto, a dostęp do opublikowanych przez niego danych zostanie zablokowany. Należy pamiętać, że usunięcie konta wiąże się z niewyświetlaniem ich w portalu, a nie ich fizycznym usunięciem z bazy danych. Jest to spowodowane względami technicznymi.Administratorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia lub zmiany danych niezgodnych z polskim prawem lub Regulaminem portalu.

§ 6. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI:
Administratorzy zastrzegają sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez publikację nowej pod adresem http://etykapraktyczna.pl/inne/politykaprywatnosci.

§ 7. KONTAKT:
W razie wątpliwości dotyczących Regulaminu, Polityki prywatności lub działania portalu prosimy o kontakt przez formularz dostępny pod adresem http://etykapraktyczna.pl/kontakt.html lub na administrator@etykapraktyczna.pl
Opublikowano w Inne

Utylitaryzm jest dziś jednym z dwóch lub trzech głównych nurtów etycznych. Maksymalizacja szczęścia, lub raczej minimalizacja nieszczęścia, szkód, krzywdy czy bólu obywateli, jest współcześnie jednym z głównych imperatywów oświeconego prawodawstwa (przynajmniej podczas kampanii wyborczych). Czy utylitaryzm może być jednak podstawowym systemem moralnym dla wszystkich ludzi również w życiu codziennym?Jeśli spora część etyków skłonna byłaby przystać na to, iż minimalizacja złych skutków i maksymalizacja skutków pozytywnych powinna przyświecać np. politykom czy dowódcom wojskowym, czy etyka użytecznych konsekwencji może być podstawą codziennych wyborów życiowych? Istnieją ważne powody aby twierdzić, że utylitaryzm alienuje człowieka od tego kim on jest.

Opublikowano w Krytyka utylitaryzmu

Jeśli interesujecie się Państwo etyką, jesteście pracownikami naukowymi, wykładacie etykę lub przedmioty ściśle z nią związane, piszecie rozprawę doktorską czy magisterską o etyce lub jesteście nauczycielami, chcielibyśmy gorąco zaprosić Państwa do współpracy z naszym portalem. Materiały gromadzone na naszej stronie dotyczą bardzo szerokiego kręgu zagadnień związanych z etyką. Różnią się one również odmiennym poziomem "akademickości", poczynając od czasopisma naukowego, przez recenzowaną encyklopedię, blog, pliki, linki  filmy oraz komentarze w grupach.

Akademicki portal internetowy EtykaPraktyczna.PL powstał z inicjatywy pracowników naukowych, którzy zawodowo zajmują się badaniem oraz nauczaniem etyki.

Głównym celem jest prezentowanie obiektywnej wiedzy etycznej dotyczącej zagadnień, które uważa się za szczególnie istotne zarówno na forum życia publicznego, jak i w obszarze prywatnego życia każdego człowieka. Do jego realizacji służy Czasopismo Naukowe, Encyklopedia oraz Zasoby, gdzie archiwizowane będą najważniejsze materiały.

Opublikowano w Inne

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.