Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

J?zyk:polski

Pozycje w katalogu RSS

Yes-Meni naprawiaj? ?wiat

★★★★

Yes-Meni naprawiaj? ?wiat Film porusza etyczne problemy zwi?zane z kapitalizmem, globalizacj? oraz wielkimi korporacjami i ich moralno?ci?. Budzi równie? problemy zakresu moralnie dopuszczalnego aktywizmu.

?mier? mózgu a etyka

Prezentacja multimedialna maj?ca na celu rekonstrukcje sporu na temat definicji ?mierci mózgowej.

Etyczne aspekty korzystania z internetu

★★★

Internet nie jest sam w sobie dobry ani z?y. Nie jest to jedyny ?rodek do czynienia dobra ani jedyny do czynienia z?a.

Kategoria:Komputer

Eugenika aspekty historyczne i etyczne

Prezentacja multimedialna dotycz?ca historii eugeniki, jej statusu naukowego oraz moralnego.

Zasady etyki zawodowej policjanta

Za??cznik do zarz?dzenia nr 805 Komendanta G?ównego Policji Z dnia 31 grudnia 2003 r. dotycz?cy Zasad etyki zawodowej policjanta

Kategoria:Etyka policji

Bajki filozoficzne

Bajki filozoficzne Przedstawiamy 60 bajek i przypowie?ci zaczerpni?tych z filozofii zachodniej, m?dro?ci Wschodu, mitologii. Do ka?dej do??czono komentarz, który wprowadzi Ci? do pracowni filozofa. A tam... Mo?esz wykroczy? poza dos?owne znaczenie bajki, mo?esz stawia? pytania ...

Dlaczego spory moralne nie wygasn?

Prezentacja multimedialna dotycz?ca istoty sporów moralnych.

Uczciwo?? - zapomniana cnota?

★★★

Uczciwo?? - zapomniana cnota? "Uczciwo?? = naiwno??? Czy biblijnie wierz?cy cz?owiek mo?e mie? dylematy co do zasadno?ci bycia uczciwym w dzisiejszym ?wiecie? W ?wiecie, w którym d??enie do celu za wszelk? cen? (utylitaryzm) staje si? czym? powszechnym? Niejeden z nas zapewne zadawa? sob ...

Kategoria:Mówienie prawdy

Etyka seksualna

★★★★

Etyka seksualna Etyka seksualna jest wyj?tkow? dziedzin? etyki ze wzgl?du na jej ?cis?y zwi?zek z koncepcjami pozaetycznymi, g?ownie religijnymi. Autor, dr hab. Pawe? Czarnecki, w du?ej mierze skupia si? na przedstawieniu pogl?dów etyki chrze?cija?skiej zwi?zanych z kwestia ...

Krzywda zwierz?t jako problem moralny

★★★★

Krzywda zwierz?t jako problem moralny Maria Grodecka w artykule tym pisze o krzywdzie zwierz?t hodowanych na pokarm, zwierzobójstwie, wegetarianizmie i wspó?czuciu.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl