Informacja

Informujemy ?e trwaj? prace nad ujednoliceniem Bloga Naukowego i Bloga Spo?eczno?ci. Komentarze oraz wpisy Bloga Naukowego EP zosta?y przeniesione. Posimy o klikni?cie na tu: Blog Naukowy EP

Euthanasia

Krzysztof Kominiarek

The moral issue of euthanasia

Wednesday, 24 February 2010 14:36 Written by

Eutanazja jako pewien rodzaj ?mierci cz?owieka znany jest ju? od czasów staro?ytnej Grecji i Rzymu. Sam termin jest pochodzenia greckiego i oznacza „dobr? ?mier?” – eu i thanatos. Aby przybli?y? ten temat jako problem etyczny nale?y przede wszystkim w sposobów mo?liwie precyzyjnie zdefiniowa? ów termin zgodnie z najnowszymi ustaleniami na gruncie naukowym. Wed?ug Helgi Kuse i Petera Singera eutanazja jest „zabójstwem z lito?ci”. Aby zasz?y wszystkie cechy eutanazji musz? bra? w niej udzia? dwie osoby – prosz?cy o zadanie ?mierci i wykonuj?cy j?. Jest to rozmy?lne pozbawienie ?ycia danej osoby i uczynienie tego wed?ug autorów definicji, dla dobra osoby zainteresowanej.  Ju? w tym momencie nasuwa si? pytanie, co jest to dobre dla osoby chorej, prosz?cej o ?mier??

Read more...

Blog Categories

Conferences and Lectures

Brak nadchodz?cych wydarze?

Subscribe by email

Informations about The Ethical Ethics Blog

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem artyku?u na Blogu EP, poni?ej znajduj? si? informacje dla potencjalnych autorów.