Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Typ:link

Pozycje w katalogu RSS

Scenariusz lekcji wychowawczej "Co to znaczy by? dobrym...

Scenariusz lekcji wychowawczej "Co to znaczy by? dobrym?" ?cie?ka edukacji filozoficznej.

Akty prawne chroni?ce prawa cz?owieka i obywatela

Akty prawne chroni?ce prawa cz?owieka i obywatela Akty prawne chroni?ce prawa cz?owieka i obywatela • Deklaracja praw dziecka • Deklaracja praw mniejszo?ci • Deklaracja przeciwko nietolerancji religijnej 1981 • Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej • Karta Narodów Zjednoczonych • Konwencja o oc ...

Kategoria:Prawa cz?owieka
Typlink
J?zykpolski

Aborcja - ocena chrze?cija?sko-moralna

★

Aborcja - ocena chrze?cija?sko-moralna Artyku? przedstawia historie, w których mamy do czynienia z utrat? ?ycia. Traktuje o aborcji w religii chrze?cija?skiej, o ?mierci w oczach Boga.

Kategoria:Aborcja

The Happy Index Planet - Index porównywania pa?stw

★★★★★

The Happy Index Planet - Index porównywania pa?stw Strona przedstawia nowy index porównywania pa?stw, tzn. HPI (The Happy Planet Index). Indeks "Szcz??liwej planety" skupia si? na poziomie satysfakcji z ?ycia obywateli oraz na ekologicznych czynnikach dobrego ?ycia. Strona zawiera bardzo praktyczne interakty ...

Kultura j?zyka

Zagadnienie etyki j?zykowej. Charakterystyka, karta pracy.

Zasady etyczne, aspekty prawne, a problem eutanazji

Zasady etyczne, aspekty prawne, a problem eutanazji Tekst jest opisem zjawiska eutanazji w Polsce. Mo?na znale?? tu przyczyny decyzji o eutanazji czy ró?ne definicje samego poj?cia.Zwrócono w nim uwag? nie tylko na sam problem eutanazji w aspekcie etycznym, ale równie? stosunek prawa do tego problemu.

Kategoria:Eutanazja

Etyczne aspekty korzystania z internetu

★★★

Internet nie jest sam w sobie dobry ani z?y. Nie jest to jedyny ?rodek do czynienia dobra ani jedyny do czynienia z?a.

Kategoria:Komputer

Uczciwo?? - zapomniana cnota?

★★★

Uczciwo?? - zapomniana cnota? "Uczciwo?? = naiwno??? Czy biblijnie wierz?cy cz?owiek mo?e mie? dylematy co do zasadno?ci bycia uczciwym w dzisiejszym ?wiecie? W ?wiecie, w którym d??enie do celu za wszelk? cen? (utylitaryzm) staje si? czym? powszechnym? Niejeden z nas zapewne zadawa? sob ...

Kategoria:Mówienie prawdy

Etyka seksualna

★★★★

Etyka seksualna Etyka seksualna jest wyj?tkow? dziedzin? etyki ze wzgl?du na jej ?cis?y zwi?zek z koncepcjami pozaetycznymi, g?ownie religijnymi. Autor, dr hab. Pawe? Czarnecki, w du?ej mierze skupia si? na przedstawieniu pogl?dów etyki chrze?cija?skiej zwi?zanych z kwestia ...

Krzywda zwierz?t jako problem moralny

★★★★

Krzywda zwierz?t jako problem moralny Maria Grodecka w artykule tym pisze o krzywdzie zwierz?t hodowanych na pokarm, zwierzobójstwie, wegetarianizmie i wspó?czuciu.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl