Informacja

Informujemy ?e trwaj? prace nad ujednoliceniem Bloga Naukowego i Bloga Spo?eczno?ci. Komentarze oraz wpisy Bloga Naukowego EP zosta?y przeniesione. Posimy o klikni?cie na tu: Blog Naukowy EP

Krzysztof Saja

Krzysztof Saja

Adiunkt w Zak?adzie etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczeci?skiego. Autor ksi??ki "J?zyk etyki a utylitaryzm. Filozofia Moralna R.M.Hare'a"

Website: www.us.szc.pl/saja/
Friday, 22 April 2011 11:55

Blog Naukowy Etyki - Pea Soup

Blogi naukowe to relatywnie nowa, lecz intensywnie rozwijaj?ca si? sfera ?ycia internetowego. Gdy kilka lat temu pojawi?y si? pierwsze blogi, definiowano je zazwyczaj jako publiczne pami?tniki pisane przez osoby chc?ce si? dzieli? swoim prywatnym ?yciem. Dzi?, zw?aszcza w USA, blogowanie sta?o si? równie? domen? profesjonalistów. Powsta?o ju? kilka ciekawych blogów naukowych, pisanych przez osoby, którzy zawodowo publikuj? artyku?y i ksi??ki. Jednym z najbardziej interesuj?cych angloj?zycznych blogów naukowych etyki jest Pea Soup.

Pierwsze wpisy na Pea Soup si?gaj? kwietnia 2004 roku. Obecnie w?ród kilkudziesi?ciu osób pisz?cych i komentuj?cych na Pea Soup s? tak znani przedstawiciele etyki i filozofii jak David Shoemaker, Brad Hooker, David Sobel, Douglas W. Portmore, James Dreier, James Lenman, Joshua Knobe, Jussi Suikkanen, Mark Schroeder, Mark van Roojen, Patricia Greenspan czy Ralph Wedgwood.

Tematy poruszane przez blogerów dotycz? zw?aszcza etyki i metaetyki, w szczególno?ci filozofii eksperymentalnej, etyki feministycznej, moralnej psychologii, metaetyki czy etyki normatywnej. Na blogu pojawia si? te? du?o „plotek filozoficznych” oraz informacji o wa?nych wydarzeniach dla angloj?zycznych etyków. Warto si?gn?? do wielu ciekawych komentarzy, które cz?sto s? bardzo interesuj?cymi debatami akademickimi. Polecam zw?aszcza szczegó?ow? dyskusj? nad nieopublikowan? jeszcze, lecz szeroko cytowan?, najnowsz? ksi??k? Dereka Parfita On What Matters (wcze?niejszy tytu? to Climbing the Mountain)

Blog Pea Soup znale?? mo?na pod adresem http://peasoup.typepad.com

Last modified on Friday, 22 April 2011 16:50

Blog Categories

Conferences and Lectures

Brak nadchodz?cych wydarze?

Subscribe by email

Informations about The Ethical Ethics Blog

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem artyku?u na Blogu EP, poni?ej znajduj? si? informacje dla potencjalnych autorów.