Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Pozycje w katalogu

Pornografia jako problem spo?eczny i moralny.

Istniej? zjawiska spo?eczne, które trudno dok?adnie zdefiniowa? a które w potocznym rozumieniu mog? powodowa? szkody spo?eczne, wi?c podlegaj? one regulacji prawnej w postaci zakazu i kar. Takim zjawiskiem jest pornografia i zgodnie z kodeksem karnym istnieje z ...

Kategoria:Pornografia

Problem narkotyków i narkomanii w Polsce. Rozmiary i trend...

Analizy danych statystycznych i bada? ankietowych z zakresu problematyki narkotyków i narkomanii wskazuj? na co najmniej zahamowanie trendu wzrostowego problemu w ostatnich latach. Czy spadek b?dzie mia? charakter trwa?y, czy zarejestrowana zmiana jest chwil ...

Kategoria:Narkotyki

Placebo jako problem etyczny przy ocenie bada? kliniczn...

Ogólnikowe zalecenia w zakresie dopuszczalno?ci placebo powoduj?, ?e dzia?aj?ce komisje bioetyczne ?wiadome wagi problemu musz? podejmowa? trudne i odr?bne decyzje w ka?dym projekcie badawczym. Cho? komisje bioetyczne maj? przede wszystkim opiniowa? badanie ...

Przedma??e?ska aktywno?? seksualna

Przedma??e?ska aktywno?? seksualna Autorka przedstawia rezultaty bada? odno?nie przedma??e?skiej aktywno?ci seksualnej przeprowadzone na grupie m?odych doros?ych.

Pó?tawska i narodziny seksualnej etyki katolickiej

Pó?tawska i narodziny seksualnej etyki katolickiej Czy skrajny konserwatyzm ko?cio?a w kwestii antykoncepcji i ?ycia seksualnego ma swój pocz?tek w pogl?dach Wandy Pó?tawskiej, krakowskiej lekarki? Artyku? zawiera fragmenty rozmowy, któr? Amerykanin Jonathan Kwitny przeprowadzi? z Wand? Pó?tawsk? oraz jej m??em, poz ...

Prawo do posiadania broni jako Prawo Cz?owieka

Prawo do posiadania broni jako Prawo Cz?owieka Autorzy Deklaracji Niepodleg?o?ci USA — b?d?cy Ojcami Za?o?ycielami Stanów Zjednoczonych — zauwa?yli w spisanym przez siebie dokumencie, i? ka?da istota ludzka ma pewne niezbywalne prawa, których nikt, ani suweren absolutny, ani demokratyczna ‘wi?kszo??, ani wy ...

Kategoria:Posiadanie broni

Prawo do posiadania broni i hoplofobia

Prawo do posiadania broni i hoplofobia Gdy w marcu 2008 roku ówczesny pose? Andrzej Czuma przedstawi? swój projekt ustawy o dost?pie do broni, zawrza?o. Polacy mieliby w my?l ustawy du?o ?atwiejszy dost?p do broni ni? obecnie. Pojawi?o si? jednak wiele g?osów, ?e taka sytuacja – zamiast poprawi? bezpie ...

Kategoria:Posiadanie broni

Prawne i kryminologiczne aspekty reglamentacji dost?pu ...

Prawne i kryminologiczne aspekty reglamentacji dost?pu do broni palnej E. Thorndike i B.F. Skinner rozbudowali klasyczn? teori? warunkowania. Zauwa?yli, ?e organizmy ucz? si? zachowa? obserwuj?c konsekwencje, jakie te reakcje wywo?uj?. Je?li jakie? zachowanie przynosi korzy?ci, to osobnik b?dzie sk?onny cz??ciej post?powa? w ...

Kategoria:Posiadanie broni

Podstawowe zagadnienia dotycz?ce odpowiedzialno?ci prze...

Podstawowe zagadnienia dotycz?ce odpowiedzialno?ci przedsi?biorstw Autorka korzystaj?c z wielu ?róde? opisuje kszta?towanie si? spo?ecznej odpowiedzialno?ci przedsi?biorstw. Zajmuje si? tak?e problemem jakim jest dyskurs pomi?dzy zwolennikami a przeciwnikami takiej koncepcji. Przedstawia s?owa krytyki i poparcia, które pod kon ...

Personalizm chrze?cija?ski a etyka seksualna. Karol Woj...

Personalizm chrze?cija?ski a etyka seksualna. Karol Wojty?a. "Z punktu widzenia mi?o?ci drugiej osoby, z pozycji altruizmu, nale?y wymaga?, aby stosunek ma??e?ski nie s?u?y? tylko doprowadzeniu do szczytowego momentu podniecenia seksualnego po jednej stronie, tj. po stronie m??czyzny, ale by odbywa? si? harmonijnie ...

Typlink
J?zykpolski

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl