Kategoria zawiera 2 pozycji związanych z blogiem grupowym
Roboty zamiast żołnierzy, kwestia naciśnięcia "czerwonego guzika" lub zaprogramowania a problem przeniesienia odpowiedzialności moralnej, problem kryterium odpowiedzialności moralnej żołnierzy oraz prawowitego celu ataku na wojnie, to tylko nieliczne kwestie poruszone podczas wykładów organizowanych przez Uniwerytet w Oxfordzie. Mieszkając w Oxfordzie uczęszczam na wykłady zorganizowane przez Uniwersytet Oxfordzki, a dokładnie przez Departament Polityki i Stosunków Międzynarodowych, ELAC (Instytut Etyki, Prawa i Konfliktów Zbrojnych) oraz Departament Historii, który realizuje program: CCW: Zmieniając Charakter Wojny.  Na początku tego miesiąca goszczono dwie interesujące postaci:...
Oznaczone w: Boylan Uwe Steinhoff
Przeczytano: 4460
Merton College Oxford
Prawo i moralność wojny często znajdują się na odległych sobie biegunach. Wyznaczone przepisy prawne głoszą bowiem coś odwrotnego niż etyka wojny - najbardziej znanym przypadkiem takiej rozbieżności jest problematyka odpowiedzialności moralnej na wojnie, czyli tego, kto jest prawowitym celem ataku na wojnie. Status prawny walczącego mają osoby, które spełniają określone warunki (np. noszą mundur wojskowy i broń), natomiast status walczącego w etyce wojny nie zależy od tego typu wyznaczników. Prawnicy i etycy ten sens prawny i moralny postrzegania problematyki bycia odpowiedzialnym...
Przeczytano: 5808
“What does the freedom of conscience consist of (…) if not on this, so that you in the matters of religion thought what you want, freely proclaimed what you think and did everything that does not entail a human harm?” - Jonasz Szlichtyng (Arian) The "Conscientious Objector” is called a person whose religious beliefs and the moral principles do not allow to join the army. Can be safely said that the first "Conscientious Objectors”, the pacifists, were the Polish Brethren, Arians. They...
Przeczytano: 27037

According to the traditional theory of just war we have got two sets of principles, ius ad bellum (that is, that govern the resort to and continuation of war) and ius in bello (that govern the conduct of war). The theorist of the traditional theory of just war, Michael Walzer, claims that those principles are logically independent, and the foundation of this claim is that it makes no difference to the permissibility of an unjust combatant’s conduct in war. Walzer implies that just and unjust combatant -in appeal to Doctrine of Moral Equality of Combatants which includes ius ad bellum – has “an equal right to kill”. This means that unjust combatants do not do wrong by participating in the unjust war (but they do wrong only if they violate the principles of ius in bello). Thus they are not morally responsible for participation in the unjust war.

Jeff McMahan polemicises with Walzer. He thinks that those principles are not independent. Unjust combatants cannot join the war and participate in war without doing wrong, thus they do not obey ius ad bellum principles and, automatically, they cannot comply with ius in bello principles. McMahan undermines the Doctrine of Moral Equality of Combatants. According to McMahan’s assumptions, what will the moral responsibility of unjust soldiers look like? To answer this question Jeff McMahan challenges Walzer’s arguments: The Argument from Coercion (The Gladiatorial Combat Model of War); The Argument from Institutional Commitment which includes The Subjective Justification - The Epistemological Argument (in McMahan’s term).

Przeczytano: 38871
According to the traditional theory of just war we have got two sets of principles, ius ad bellum (that is, that govern the resort to and continuation of war) and ius in bello (that govern the conduct of war). The theorist of the traditional theory of just war, Michael Walzer, claims that those principles are logically independent, and the foundation of this claim is that it makes no difference to the permissibility of an unjust combatant’s conduct in war. Walzer implies...
Przeczytano: 16786

Zdaniem Jeffa McMahana okupacja często niesie ze sobą zagrożenie siły militarnej oraz możliwość użycia siły wojskowej, przez co w swej naturze podobna jest do wojny. W przypadku wojny mamy do czynienia z podziałem na prawo ius ad bellum (zasady, które mówią jaki jest cel, powód wojny i usprawiedliwiają jej wszczęcie oraz kontynuację) i ius in bello (zasady regulujące sposób jej prowadzenia). Podział ten dotyczyć może również okupacji, przez co o moralności okupacji będziemy mogli mówić przez pryzmat moralności wojny. Istnieją zatem zasady, które będą nam mówiły, kiedy okupacja jest usprawiedliwiona, a także takie, które wskażą nam sposoby regulujące prowadzenie okupacji. Użycie siły wojskowej zawsze pociąga za sobą użycie jej przeciwko tym, którzy się jej sprzeciwiają, stawiają opór, albo używają siły wobec niewinnych. Nawet jeżeli okupowana ludność jest traktowana dobrze, to i tak cechuje ją niskie poczucie samostanowienia. Dlatego okupacja zawsze wymaga moralnego usprawiedliwienia. W tym artykule postaram się zbadać za Jeffem McMahanem status moralny okupacji sprawiedliwej oraz niesprawiedliwej, wymienić podstawowe kryteria decydujące o statusie moralnym okupacji oraz poprzez klasyfiakcję okupacji wskazać niektóre postawy, jakie powinny być przyjmowane przez ludność okupowaną, a także samych okupantów.

Przeczytano: 12134

Dodane przez w w Wojna i Interwencja wojskowa

„Jest rzeczą równie rozsądną ukazać jakiś rodzaj uwięzienia przez inny, jak ukazać coś, co nie istnieje rzeczywiście przez coś innego, co istnieje”-  Daniel Defoe.

Nawet jeżeli piekło opisane w literaturze sakralnej nie istnieje, istnieje ono w wymiarze materialnym – podczas wojny. Kiedy mamy do czynienia z wojną na usta cisną nam się słowa, że nieważne jaki jest cel, powód wojny (ius ad bellum), nieważne jakie środki są wykorzystywane do jej prowadzenia (ius in bello), kiedy już wojnę wszczęto, wojna jest „piekłem”. Co pozwala nam jednak dokonywać takiego porównania? Co czyni wojnę „piekłem na ziemi”?

Przeczytano: 9217