Category contains 2 blog entries contributed to teamblogs
Roboty zamiast ?o?nierzy, kwestia naci?ni?cia "czerwonego guzika" lub zaprogramowania a problem przeniesienia odpowiedzialno?ci moralnej, problem kryterium odpowiedzialno?ci moralnej ?o?nierzy oraz prawowitego celu ataku na wojnie, to tylko nieliczne kwestie poruszone podczas wyk?adów organizowanych przez Uniwerytet w Oxfordzie. Mieszkaj?c w Oxfordzie ucz?szczam na wyk?ady zorganizowane przez Uniwersytet Oxfordzki, a dok?adnie przez Departament Polityki i Stosunków Mi?dzynarodowych, ELAC (Instytut Etyki, Prawa i Konfliktów Zbrojnych) oraz Departament Historii, który realizuje program: CCW: Zmieniaj?c Charakter Wojny.  Na pocz?tku tego miesi?ca goszczono dwie interesuj?ce postaci:...
Tagged in: Boylan Uwe Steinhoff
Hits: 3773
Merton College Oxford
Prawo i moralno?? wojny cz?sto znajduj? si? na odleg?ych sobie biegunach. Wyznaczone przepisy prawne g?osz? bowiem co? odwrotnego ni? etyka wojny - najbardziej znanym przypadkiem takiej rozbie?no?ci jest problematyka odpowiedzialno?ci moralnej na wojnie, czyli tego, kto jest prawowitym celem ataku na wojnie. Status prawny walcz?cego maj? osoby, które spe?niaj? okre?lone warunki (np. nosz? mundur wojskowy i bro?), natomiast status walcz?cego w etyce wojny nie zale?y od tego typu wyznaczników. Prawnicy i etycy ten sens prawny i moralny postrzegania problematyki bycia odpowiedzialnym...
Hits: 5154
“What does the freedom of conscience consist of (…) if not on this, so that you in the matters of religion thought what you want, freely proclaimed what you think and did everything that does not entail a human harm?” - Jonasz Szlichtyng (Arian) The "Conscientious Objector” is called a person whose religious beliefs and the moral principles do not allow to join the army. Can be safely said that the first "Conscientious Objectors”, the pacifists, were the Polish Brethren, Arians. They...
Hits: 23656

According to the traditional theory of just war we have got two sets of principles, ius ad bellum (that is, that govern the resort to and continuation of war) and ius in bello (that govern the conduct of war). The theorist of the traditional theory of just war, Michael Walzer, claims that those principles are logically independent, and the foundation of this claim is that it makes no difference to the permissibility of an unjust combatant’s conduct in war. Walzer implies that just and unjust combatant -in appeal to Doctrine of Moral Equality of Combatants which includes ius ad bellum – has “an equal right to kill”. This means that unjust combatants do not do wrong by participating in the unjust war (but they do wrong only if they violate the principles of ius in bello). Thus they are not morally responsible for participation in the unjust war.

Jeff McMahan polemicises with Walzer. He thinks that those principles are not independent. Unjust combatants cannot join the war and participate in war without doing wrong, thus they do not obey ius ad bellum principles and, automatically, they cannot comply with ius in bello principles. McMahan undermines the Doctrine of Moral Equality of Combatants. According to McMahan’s assumptions, what will the moral responsibility of unjust soldiers look like? To answer this question Jeff McMahan challenges Walzer’s arguments: The Argument from Coercion (The Gladiatorial Combat Model of War); The Argument from Institutional Commitment which includes The Subjective Justification - The Epistemological Argument (in McMahan’s term).

Hits: 37106
According to the traditional theory of just war we have got two sets of principles, ius ad bellum (that is, that govern the resort to and continuation of war) and ius in bello (that govern the conduct of war). The theorist of the traditional theory of just war, Michael Walzer, claims that those principles are logically independent, and the foundation of this claim is that it makes no difference to the permissibility of an unjust combatant’s conduct in war. Walzer implies...
Hits: 14265

Zdaniem Jeffa McMahana okupacja cz?sto niesie ze sob? zagro?enie si?y militarnej oraz mo?liwo?? u?ycia si?y wojskowej, przez co w swej naturze podobna jest do wojny. W przypadku wojny mamy do czynienia z podzia?em na prawo ius ad bellum (zasady, które mówi? jaki jest cel, powód wojny i usprawiedliwiaj? jej wszcz?cie oraz kontynuacj?) i ius in bello (zasady reguluj?ce sposób jej prowadzenia). Podzia? ten dotyczy? mo?e równie? okupacji, przez co o moralno?ci okupacji b?dziemy mogli mówi? przez pryzmat moralno?ci wojny. Istniej? zatem zasady, które b?d? nam mówi?y, kiedy okupacja jest usprawiedliwiona, a tak?e takie, które wska?? nam sposoby reguluj?ce prowadzenie okupacji. U?ycie si?y wojskowej zawsze poci?ga za sob? u?ycie jej przeciwko tym, którzy si? jej sprzeciwiaj?, stawiaj? opór, albo u?ywaj? si?y wobec niewinnych. Nawet je?eli okupowana ludno?? jest traktowana dobrze, to i tak cechuje j? niskie poczucie samostanowienia. Dlatego okupacja zawsze wymaga moralnego usprawiedliwienia. W tym artykule postaram si? zbada? za Jeffem McMahanem status moralny okupacji sprawiedliwej oraz niesprawiedliwej, wymieni? podstawowe kryteria decyduj?ce o statusie moralnym okupacji oraz poprzez klasyfiakcj? okupacji wskaza? niektóre postawy, jakie powinny by? przyjmowane przez ludno?? okupowan?, a tak?e samych okupantów.

Hits: 3820

Posted by on in Wojna i Interwencja wojskowa

„Jest rzecz? równie rozs?dn? ukaza? jaki? rodzaj uwi?zienia przez inny, jak ukaza? co?, co nie istnieje rzeczywi?cie przez co? innego, co istnieje”-  Daniel Defoe.

Nawet je?eli piek?o opisane w literaturze sakralnej nie istnieje, istnieje ono w wymiarze materialnym – podczas wojny. Kiedy mamy do czynienia z wojn? na usta cisn? nam si? s?owa, ?e niewa?ne jaki jest cel, powód wojny (ius ad bellum), niewa?ne jakie ?rodki s? wykorzystywane do jej prowadzenia (ius in bello), kiedy ju? wojn? wszcz?to, wojna jest „piek?em”. Co pozwala nam jednak dokonywa? takiego porównania? Co czyni wojn? „piek?em na ziemi”?

Hits: 8096