Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Pozycje w katalogu RSS

Dobro w tradycji filozofii analitycznej

Dobro w tradycji filozofii analitycznej Artyku? do pobrania b?d?cy przegl?dem najwa?niejszych podej?? do rozumienia dobra w filozofii analitycznej. W filozofii analitycznej na kwesti? dobra mo?na spogl?da? z trzech odr?bnych perspektyw. W pierwszej perspektywie – metaetycznej – zadaje si? py ...

Eliminacja etyki a realizm racji

Antyrealizm etyczny reprezentowany jest obecnie przez oko?o 30% filozofów analitycznych. Podzielaj? oni przekonanie, ?e nie istniej? moralne w?asno?ci, fakty czy warto?ci. Przez d?ugi okres rozwijany by? on zw?aszcza przez akognitywistów. Jednak od czasu publi ...

Richard M. Hare - Filozof eklektyczny

Richarda Hare’a jest filozofem charakteryzuj?cym si? dwiema ciekawymi cechami. Z jednej strony by? on jednym z nielicznych autorów XX wieku, którzy stworzyli kompletny, syntetyczny, ca?o?ciowy system etyki napisany w metodologicznym, a nawet chronologicznym por ...

Konsekwencjalizm kantowski D.Cummiskey'a i D.Parfita a ...

Standardowy, podr?cznikowy wyk?ad etyki ujmuje kantyzm jako form? deontologii. Wp?yw na to mia? sam I.Kant, który krytykowa? konsekwencjalizm i broni? prawomocno?ci deontycznych rygorów. Wielu jego kontynuatorów podziela jego opinie, uznaj?c, ?e etyk-kantysta musi ...

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl