Posted by on in Recenzje
Jednym z istotnych problemów wspó?czesnej edukacji jest niedostosowanie ?rodków przekazu do m?odego i niezwykle ch?onnego umys?u. Je?eli kto? wci?? wierzy, ?e wa?ne jest jedynie to, jakie tre?ci chce si? przekaza?, z pewno?ci? szybko powinien zrewidowa? swoje przekonania. Atlas chmur jest adaptacj? powie?ci Davida Mitchella w re?yserii rodze?stwa Wachowskich (chyba najbardziej znanych z trzech cz??ci Matrixa) oraz Toma Tykwera, który wyre?yserowa? s?ynne Pachnid?o i Biegnij Lola, biegnij. Jest to wielow?tkowa konstrukcja, zbudowana z sze?ciu g?ównych historii rozgrywaj?cych si? w ca?kowicie ró?nych...
Hits: 6272

Posted by on in Recenzje
Znacie to uczucie, kiedy wchodzicie do ksi?garni pe?niej ksi??ek i macie ochot? przytuli? rega?y? Ja dzisiaj tak mia?am wchodz?c do Blackwella w Oxfordzie. Poza tym zapach druku i drewna jest wprost przepi?kny... Po odwo?aniu wyk?adów ELACu postanowi?am nie marnowa? dnia i zasz?am do ksi?garni - obieca?am przecie? podzieli? si? z Wami nowo?ciami wydawniczymi! Niektóre wymienione przeze mnie w tym wpisie ksi??ki nie b?d? takimi a? nowo?ciami, jednak dla mnie s? nimi bo dopiero co si? z nimi zapozna?am- zatem w...
Hits: 4665