Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in etyka ekologiczna
This tag contains 2 blog entries contributed to a teamblog which isn't listed here.
Posted by on in Zwierz?ta

Cz??? wegetarian i obro?ców zwierz?t uznaje, ?e jedzenie mi?sa jest moralnie z?e. Zazwyczaj ocena taka ma ogólny charakter i nie bierze pod uwag? istotnych ró?nic mi?dzy gatunkami hodowanych zwierz?t. Ten sam rodzaj zarzutów stosuje si? w odniesieniu do spo?ywania wo?owiny, wieprzowiny, baraniny, kurczaków czy ryb. Z drugiej strony, spotka? mo?na przekonanie, ?e je?li kto? ma problemy ze zmian? diety na bezmi?sn?, zawsze lepiej jest zosta? semiwegetarianinem ni? tkwi? przy diecie mi?snej. Niejednokrotnie za najmniej moralnie naganne uznaje si? spo?ywanie ryb (ichtiwegetarianizm), dieta taka oceniana jest bowiem z wi?kszym uznaniem ni? krytykowane zwyczaje mi?so?erców. Cho? w?ród wegetarian spo?ywanie jedynie ryb uznaje si? za zatrzymanie si? w pó? drogi do zalecanej postawy moralnej, tj. pe?nego wegetarianizmu lub weganizmu, ichtiwegatarianizm traktuje si? je jako wyraz troski o dobrostan zwierz?t i moralnie lepsze rozwi?zanie ni? pozostanie typowym mi?so?erc?. Jak b?d? jednak dowodzi? spo?ywanie ryb jest z perspektywy trzech szeroko akceptowanych przez obro?ców praw zwierz?t za?o?e? etycznych moralnie najgorszym rozwi?zaniem. Osoby jedz?ce jedynie ryby w ?wietle przekona? zak?adanych przez samych wegetarian dzia?aj? bowiem moralnie gorzej ni? osoby, które s? pe?nymi mi?so?ercami.

Hits: 25218

W pewnym momencie mojego ?ycia znany obro?ca praw zwierz?t Peter Singer przekona? mnie, ?e niemoralne jest spo?ywanie mi?sa. Postanowi?em zosta? wegetarianinem, obiecuj?c sobie, ?e wytrwam cho? jeden rok. Nie jad?em mi?sa prawie rok. Trudno?ci w byciu polskim wegetarianinem zwyci??y?y. Po tym eksperymencie pozosta?o jednak we mnie przekonanie, ?e spo?ywanie mi?sa, cho? powszechnie akceptowane i kulturowo bardzo wspierane,  jest niemoralne. Zacz??em mie? jednak w tej sprawie w?tpliwo?ci. Doszed?em bowiem do wniosku, ?e, bior?c pod uwag? utylitarystyczn? etyk? P.Singera, mog? pozwoli? sobie na jedzenie wo?owiny. Wbrew stereotypom i zgodnie z utylitaryzmem spo?ywanie wo?owiny jest bowiem wielokrotnie mniej niemoralnie ni? np. spo?ywanie ryb. W gruncie rzeczy osoby, które nak?aniaj? do pe?nego wegetarianizmu dzia?aj? moralnie gorzej ni? te, które promuj? jedzenie mi?sa wo?ów. Stanowisko to nazywa si? beefizmem.

Hits: 119246

Posted by on in Zwierz?ta

Kolejny dzie? pobytu w Misji Katolickiej w stolicy Mali – Bamako, w dzielnicy Badalabougu. A w?a?ciwie kolejna noc. Trudno mi by?o zasn??, gdy? na s?siedniej, cichej co dnia posesji, bardzo d?ugo i g?o?no szczeka?y psy. By?am z?a, ?e nie mog? przez nie odpoczywa?.

Hits: 5730
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.