Category contains 2 blog entries contributed to teamblogs

Posted by on in Konferencje
  PLAN KONFERENCJI: 28.09.2012 (pi?tek) - sala 011 11.00-11.40 - rejestracja uczestników (hol g?ówny Wydzia?u Humanistyczny, wej?cie od ul. Krakowskiej 71-79) CZ?OWIEK A ZWIERZ?: 11.40-12.10 Ryszard Bobrowicz (UW) Dusza ludzka i zwierz?ca - ró?nica substancjalna czy akcydentalna? 12.10-12. 40 mgr Aleksanda Szulc (US), Odpowiedzialno?? cz?owieka za zwierz?ta – w my?li Edith Stein 12.40-13.10 dyskusja 13.10-14.30 przerwa obiadowa STATUS PRAWNY ZWIERZ?T: 14.30-15.00 mgr Micha? Peno (US), W?z?owe nieporozumienia wokó? tzw. statusu prawnego zwierz?t w polskim krajowym porz?dku prawnym. Perspektywa teoretyczno-prawna 15.00-15.30 mgr...
Hits: 8932
alt
Drodzy Portalowicze, Mija dok?adny rok od mojego wyjazdu do Oxfordu. Zagnie?d?am si? coraz bardziej, opierzam, próbuj? lata?... Tym bardziej czuj? si? wyj?tkowo móc go?ci? w moim mie?cie tak szacownych go?ci, jakimi s? t?gie ?wiatowej s?awy, akademickie g?owy! Ju? jutro rozpoczyna si? spotkanie tzw. grupy wojennej, która co roku spotyka si? w Merton College w Oxfordzie, aby porusza? kwestie zwi?zane z etyk? i prawem konfliktów zbrojnych. Przez to,  ?e spotkanie to jest zamkni?te staje si? ono niesamowicie kameralne. W programie mo?na...
Hits: 2619
After War Ends
Ju? pod koniec sierpnia odb?dzie si? kolejne, ju? czwarte, spotkanie Grupy Wojennej - ELAC Workshop Meeting. Tym razem warsztaty b?d? koncentrowa? si? na sprawach zwi?zanych z post bellum. Poni?ej krótki opis zapowiadaj?cy spotkanie (w j?zyku angielskim). Osobi?cie nie mog? si? doczeka? kolejnego spotkania w Merton College. Tym razem g?ówni go?cie to: Professor Gabriella Blum (Harvard), Professor Ariel Colonomos (Science Po), Dr Janina Dill (Oxford), Professor Cecile Fabre (Oxford), Professor Jeff McMahan (Rutgers), Professor Darrel Moellendorf (San Diego), Dr David Rodin...
Hits: 12411

Posted by on in Konferencje
Mamy ogromn? przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa do Szczecina na ogólnopolsk? konferencj? interdyscyplinarn? Takie jak my?, która odb?dzie si? w dniach 28-30 wrze?nia 2012r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczeci?skiego. Tematyka konferencji: Przez wiele wieków zwierz?tom odmawiano zdolno?ci do ?wiadomego odczuwania bólu, rozumno?ci, czy samo?wiadomo?ci. W ?wietle najnowszych odkry? naukowych dalsze podtrzymywanie paradygmatu o zwierz?ciu-maszynie jest nie do zaakceptowania. Nieustanne zmiany wprowadzane w prawie (zakaz importu foczych futer do UE, zakaz tuczu g?si na foie grass w Polsce, zakaz testowania kosmetyków na zwierz?tach...
Hits: 11307

Za nami pierwsza konferencja organizowana  przez nasz portal. Mi?dzynarodowa konferencja „Etyka zabijania” odby?a si? 16-17 maja na Wydziale Humanistycznym US. Go?ciem specjalnym konferencji by? ?wiatowej s?awy ekspert specjalizuj?cy si? w problematyce etyki zabijania, w szczególno?ci etyki wojny, autor ksi??ki The Ethics of Killing, prof. Jeff McMahan z Rutgers University.

Hits: 8275

Posted by on in Konferencje
Ju? od poniedzia?ku rusza Mi?dzynarodowa Konferencja "Etyka zabijania" 2011. Zapraszam do zapoznania si? z biogramem naszego go?cia specjalnego! Jeff McMahan jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Rutgers w New Jersey, w Stanach Zjednoczonych, a tak?e prowadzi badania naukowe w Centrum for Human Values na Uniwersytecie Princeton. Od 2009 roku jest wyró?nionym pracownikiem naukowym w Uehiro Centre for Practical Ethics, Uniwersytetu w Oxfordzie. Tytu? licencjacki (Summa cum Laude) z Literatury Angielskiej otrzyma? w 1976 roku na Uniwersytecie of the South (Sewanee). W...
Hits: 5935
alt
Szanowni Pa?stwo, Mi?o nam przedstawi? Pa?stwu oficjalny plakat Mi?dzynarodowej Konferencji "Etyka zabijania". Zach?camy do drukowania go i wywieszania w placówkach akademickich i kulturalnych. Jeste?my bardzo zadowoleni z faktu, ?e wezm? Pa?stwo udzia? w konferencji. Je?eli jeszcze nie jest kto? z Pa?stwa pewien, czy uczestniczy? w konferencji, serdecznie zapraszamy! S?uchacze wst?p wolny! Do zobaczenia!   Ladies and Gentelmen, It is a great pleasure to introduce you the official poster of our International Conference "Ethics of killing". I know that this poster...
Hits: 3120

Posted by on in Konferencje

Zapraszam do zapoznania si? z planem naszej konferencji: "Etyka zabijania" (16-17 maja 2011).

Tagged in: konferencja
Hits: 4784