Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in acta
This tag contains 2 blog entries contributed to a teamblog which isn't listed here.

Posted by on in Niepos?usze?stwo obywatelskie
Zastrze?enie dla Etyki praktycznej: Intuicyjnie pojmowa?em kopiowanie muzyki, filmów jako rozwini?cie idei biblioteki. Po co gdzie? ?azi?, szpera? w katalogu, czeka? a? kto? odda? Mamy od razu i ju?. Postep techniczny si? to nazywa. Ca?y problem jest w du?ej mierze sztuczny. A teraz zasadniczy tekst: G?upot? tzw artystów czyli pisarzy, malarzy i innych podobnych muzyków mo?na nazywa? przys?owiow?. My?l? bowiem, ?e dzi?ki prawom autorskim kaska b?dzie lecia?a za to co oni wytworz?. Otó? nic bardziej mylnego. Porozmawiajmy teraz nie o...
Tagged in: acta prawo autorskie
Hits: 2552

Wywiad na temat praw autorskich, dozwolonego u?ytku oraz etycznej oceny kopiowania bez zgody autorów z prof. Romanem Tokarczykiem - prawnikiem i etykiem z Wydzia?u Prawa i Administracji UMCS. 

Hits: 10727

Redakcja Bloga EP zada?a kilka pyta? prof. Janowi Hartmanowi (kierownik Zak?adu Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum UJ) na temat oceny ?amania praw autorskich, piractwa oraz porozumienia ACTA. Poni?ej publikujemy przys?ane odpowiedzi.

Hits: 8769
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.