Category contains 4 blog entries contributed to teamblogs

Posted by on in Sumienie

Szeroko aprobowany pogl?d na temat transcendentnego charakteru sumienia zak?ada, ?e sam akt obwieszczenia decyzji moralnej nie jest warunkiem wystarczaj?cym, aby nada? jej moc wi???c? nawet dla osoby, która jest jej podmiotem, albowiem wszelkie tego typu postanowienia s? wiarygodne tylko w takim stopniu, w jakim harmonizuj? z moralnymi warto?ciami, które istniej? samoistnie i niezale?nie od aktów woli. Oznacza to, ?e sumienie nie ustanawia powinno?ci moralnych samo przez si?, ani nie nadaje samodzielnie naszym czynom moralnego statusu dobra czy s?uszno?ci, lecz s?u?y wy??cznie do przekazywania wiedzy na ten temat. W ten sposób zak?ada si?, ?e cho? umiej?tno?? ich rozpoznawania dost?pna jest ka?demu cz?owiekowi, to jednak w ostateczno?ci odnosi nas ona do ?wiata zewn?trznego, w którym warto?ci te s? ustalane bez naszego udzia?u.

Tagged in: sumienie
Hits: 13719

Zwolennicy pogl?du, ?e sumienie jest ?ród?em moralno?ci, nie tylko daj? nam jasno do zrozumienia, i? sami zawsze wiedz?, które z posiadanych przez nich przekona? lub uczu? reprezentuj? ich sumienie, ale, ?e s? g??boko prze?wiadczeni równie? o tym, i? w takiej samej sytuacji znajduje si? ka?da osoba post?puj?ca zgodnie z moralnymi obowi?zkami, które zosta?y przez ni? sformu?owane w podobny sposób. Poniewa? nie mo?na sensownie twierdzi?, ?e sumienie jest ?ród?em wszystkich przekona? i uczu?, jakie mo?emy mie? w odniesieniu do kwestii moralnych, to zanegowanie powy?szego za?o?enia sprowadzi?oby tez? o sumieniu jako ?ródle decyzji moralnych do absurdalnej w gruncie rzeczy opinii, ?e ka?de posiadane przez nas przekonanie lub uczucie mo?e by? uznane za konieczny i zarazem wystarczaj?cy warunek ci???cych na nas obowi?zków. Udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy faktycznie posiadamy wiedz?, jak? przypisuj? nam zwolennicy sumienia, nie jest zatem rzecz? b?ah?.

Hits: 14255
Posted by on in Sumienie

Rembrandt: Abraham i IzaakCzasami mo?emy znale?? si?  w sytuacji, w której nasze przekonanie na temat tego, co uwa?amy za swój obowi?zek b?dzie niezgodne z powszechnie uznan? zasad? moraln?. Mówi si? wtedy, ?e sumienie nie daje nam przyzwolenia na co?, co zgodnie z t? zasad? powinni?my uczyni?.  Zdarzy? si? tak mo?e nawet wówczas, gdy w pe?ni b?dziemy zdawa? sobie spraw?, ?e zgodne z sumieniem post?powanie – w przeciwie?stwie do post?powania zgodnego z regu?? moraln? – doprowadzi do krzywdy i cierpienia niewinnych istot ludzkich. Wydaje si?, ?e w takiej sytuacji musimy da? pierwsze?stwo etyce i bezwzgl?dnie zastosowa? si? do zalece? formu?owanych przez zasady moralne. Cho? trudno w to uwierzy?, jednak s? osoby które s?dz?, ?e nawet w takich okoliczno?ciach winni?my pozosta? wierni w?asnym przekonaniom.

Hits: 16428
Posted by on in Sumienie

Zdarza si? czasami spotka? ludzi, którzy dobrze wiedz?, co powinni czyni?, jednak twierdz?, ?e ich sumienie nie pozwala im, aby w taki sposób post?powali. Cz??? z nich po namy?le ignoruje g?os sumienia i post?puje zgodnie z moralnym obowi?zkiem. S? jednak i tacy, co wi?kszy pos?uch daj? w?asnemu sumieniu. Niektórzy z nich s? nawet przekonani, ?e czyny dyktowane sumieniem s? bardziej s?uszne od tych, których wymaga obowi?zek.

Hits: 17465