Uko?czy?em w?a?nie uaktualnia? stron? Czasopisma EP dodaj?c do niej kilka istotnych funkcji. W tym momencie nasze pismo jest chyba jedynym pismem filozoficznym w Polsce, które w meta-tagach strony zdefinione ma szczegó?owe dane bibliograficzne wszystkich artyku?ów i jest optymalnie skonfigurowane do tego, aby zosta? poprawnie zindeksowane przez Google Scholar.

Hits: 13814
Widok bloków tekstu
W tym artykule poka?? w jaki sposób efektownie formatowa? wpisy na Blogach Etyki Praktycznej. Tych kilka poni?szych porad pozwoli Wam publikowa? pi?knie sformatowane artyku?y bez wi?kszego wysi?ku korzystaj?c jedynie z edytora tekstów Bloga EP. Podstawowa zasada - nie formatujemy w Wordzie Starajcie si? nie formatowa? wst?pnie tekstów w Waszym lokalnym edytorze tekstów. Zazwyczaj wklejenie takiego tekstu ko?czy si? ba?aganem na stronie. Polecam ewentualnie stosowanie podstawowych stylów takich jak Nag?ówek 2 lub 3. Aby teksty wygl?da?y pi?knie i spójnie, nale?y korzysta?...
Tagged in: formatowanie
Hits: 9927

Ostatnio wprowadzi?em du?o wa?nych nowo?ci na stronie EP. Ten wpis jest jedn? z nich. My?l?, ?e znacznie uatrakcyjni? one ko?ystanie ze strony. Poni?ej krótko opisz? powstanie Bloga Spo?eczno?ci, Galerii Etyków Polskich, Katalogu filmów o etyce, oraz nowego menu strony.

Tagged in: nowo?ci na EP
Hits: 6613