Category contains 6 blog entries contributed to teamblogs

Posted by on in Religia

b2ap3_thumbnail_gallery_696881_400_650_20130120-184247_1.jpg

Wielka Nauka nale?y do najwa?niejszych tekstów konfucja?skich. Jej zapisanie przypisuje si? najcz??ciej uczniowi Konfucjusza ?? (Zengzi). Pierwotnie stanowi?a cz??? "Zapisków o obyczajach". W czasach dynastii Song zacz??a funkcjonowa? jako samodzielna ksi?ga i wesz?a w sk?ad tzw. Czteroksi?gu konfucja?skiego, który w pó?niejszych czasach sta? si? podstaw? edukacji wszystkich chi?skich urz?dników.

Tagged in: Chiny konfucjanizm
Hits: 5158

Xiao - Fundament chi?skiej moralno?ci

Czym jest xiao?

Xiao to chi?ski termin oznaczaj?cy sprawno?? moraln?, która odpowiada za w?a?ciwe traktowanie swoich rodziców. Trudno znale?? odpowiednik tego s?owa w j?zykach europejskich. W angielskich t?umaczeniach jest najcz??ciej oddawane jako „filial piety”. Na j?zyka polski bywa przek?adane jako „nabo?no?? synowska”. S?dz?, ?e polski termin oddaje co? z ducha xiao sugeruj?c niejako, ?e rodzicom nale?y si? co? na kszta?t religijnej czci, co nie jest dalekie od prawdy. Dlatego te? w niniejszym artykule b?d? zamiennie stosowa? poj?cia xiao i nabo?no?ci synowskiej, przy zastrze?eniu, ?e mówi?c „nabo?no?? synowska” b?d? mia? na my?li zarówno xiao synów jak i córek.

Hits: 15620

Posted by on in Religia

Istnieje pogl?d, wed?ug którego wszystkie religie przedstawiaj? t? sam? prawd?, ale w ró?ny sposób. ??czy si? z nim cz?sto pogl?d drugi – twierdzenie, ?e tradycyjne prawdy religijne powinny zosta? zrewidowane w taki sposób, aby zgadza?y si? z twierdzeniami nowoczesnej nauki. W ten sposób powstanie duchowo?? pozbawiona przes?dów i jednocze?nie zaspokajaj?ca potrzeby cz?owieka. ??czenie takich przekona? nie jest bynajmniej czym? nowym. Jednak?e obecnie staje si? znów popularne. 

Hits: 4454

Suprateizm

Zagadnienie, czy istnieje transcendentny Bóg, mo?na rozwa?a? na dwa sposoby. Pierwszy polega na przedstawieniu konkretnych argumentów za tym, ?e on jest lub za tym, ?e go nie ma. Drugi dotyczy natomiast namys?u nad przedk?adanymi w tej sprawie argumentami, co pozwala na klasyfikowanie ludzi wed?ug stanowisk, jakie zajmuj? wobec problemu istnienia takiego Boga.

Tagged in: ateizm Bóg religia teizm
Hits: 15671

Buddyzm i chrze?cija?stwo to religie, które prowadz? ludzi do wyznaczonych przez nie celów.   W pierwszym przypadku jest nim o?wiecenie, a w drugim zbawienie. ?eby osi?gn?? powy?sze cele wyznawcy omawianych religii musz? zmieni? swoje zachowanie i nastawienie wobec ?wiata – „uporz?dkowa? samych siebie” zgodnie z ich zaleceniami.

Hits: 15014

Posted by on in Religia

W wi?kszo?ci przypadków nie mo?na by? osob? religijn? nie maj?c przekona? na temat Boga. Je?li jeste? na przyk?ad chrze?cijaninem to z pewno?ci? wierzysz, ?e istnieje Bóg, ?e jest on niesko?czenie dobry i sprawiedliwy, b?d? te?, ?e kiedy? odb?dzie si? S?d Ostateczny, na którym dokona on obrachunku twojego ?ycia. Poj?cie wiary w odniesieniu do takich kwestii, jak istnienie Boga lub przys?uguj?cych mu w?asno?ci dobra czy sprawiedliwo?ci nie jest ?atwe do zrozumienia nawet dla ludzi g??boko wierz?cych. A mo?e szczególnie dla nich. Któ? to wie.

Hits: 6857

Posted by on in Religia

Nie róbcie ze mnie taniego demona. Ja b?d? po stronie porz?dku ludzkiego (i nawet po stronie Boga, cho? nie wierz?) a? do ko?ca moich dni; tak?e umieraj?c (Gombrowicz W., Dziennik 1957-1961)

Hits: 6957