Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in szowinizm gatunkowy
This tag contains 4 blog entries contributed to a teamblog which isn't listed here.

W pewnym momencie mojego ?ycia znany obro?ca praw zwierz?t Peter Singer przekona? mnie, ?e niemoralne jest spo?ywanie mi?sa. Postanowi?em zosta? wegetarianinem, obiecuj?c sobie, ?e wytrwam cho? jeden rok. Nie jad?em mi?sa prawie rok. Trudno?ci w byciu polskim wegetarianinem zwyci??y?y. Po tym eksperymencie pozosta?o jednak we mnie przekonanie, ?e spo?ywanie mi?sa, cho? powszechnie akceptowane i kulturowo bardzo wspierane,  jest niemoralne. Zacz??em mie? jednak w tej sprawie w?tpliwo?ci. Doszed?em bowiem do wniosku, ?e, bior?c pod uwag? utylitarystyczn? etyk? P.Singera, mog? pozwoli? sobie na jedzenie wo?owiny. Wbrew stereotypom i zgodnie z utylitaryzmem spo?ywanie wo?owiny jest bowiem wielokrotnie mniej niemoralnie ni? np. spo?ywanie ryb. W gruncie rzeczy osoby, które nak?aniaj? do pe?nego wegetarianizmu dzia?aj? moralnie gorzej ni? te, które promuj? jedzenie mi?sa wo?ów. Stanowisko to nazywa si? beefizmem.

Hits: 119245

Posted by on in Zwierz?ta

Chcia?bym za?o?y? tu osobny w?tek podnosz?cy specjalnie kwesti?, czy etyka musi by? antropocentryczna. Moim zdaniem nie istnieje inna etyka. Jako utylitarysta jestem ?wiadom trudno?ci, jakie na gruncie utylitaryzmu mo?na by wysun?? wobec tego twierdzenia. Prosz? pozwoli?, ?e szerzej rozwin? swoje wywody w tej kwestii nast?pnym razem. Tu chcia?bym dotkn?? dwóch istotnych tez okre?laj?cych antropocentryczno?? etyki, wchodz?c zarazem w polemik? z tekstami Pani Urszuli Zarosy. 

Hits: 26336

Przyznawanie wyj?tkowej, przyrodzonej warto?ci ?ycia ka?demu cz?owiekowi, czyli osobnikowi gatunku Homo sapiens jest rzecz? znamienn? dla przedstawicieli antropocentrycznej doktryny chrze?cija?skiej w etyce.[1] Zwykle punktem centralnym argumentacji na rzecz unikalnego znaczenia godno?ci ludzkiej jest odwo?anie do takich cech warunkuj?cych podmiotowo?? moraln?, jak samo?wiadomo?? i wolno?? wyboru[2]. ?wiadczy to o kontynuacji argumentacji na rzecz uznania „osoby” jako jedynego podmiotu moralnego. T? osob?, czy podmiotem moralnym, mo?e by? jedynie cz?owiek. Dlaczego? 

Hits: 7958
Posted by on in Zwierz?ta

W samym USA w niewoli przebywa ok. 3000 wielkich ma?p cz?ekokszta?tnych. Wiele z nich poddawanych jest badaniom biomedycznym, inne trzymane s? w cyrkach, ZOO, lub prywatnych mieszkaniach. Prawa cz?owieka zosta?y stworzone, by?my unikn?li dyskryminacji ze wzgl?du na p?e?, pochodzenie, ras?. Czy mo?emy zatem utrzyma? dyskryminacj? z uwagi na przynale?no?? gatunkow?? Je?li za? gatunek jest kryterium arbitralnym, to co jest jako?ci?, jaka zapewnia prawa wszystkim ludziom, a jednocze?nie odbiera je pewnej grupie zwierz?t tak blisko z nami spokrewnionej?

Tagged in: szowinizm gatunkowy
Hits: 5192
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.