Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in Bóg
This tag contains 2 blog entries contributed to a teamblog which isn't listed here.

Suprateizm

Zagadnienie, czy istnieje transcendentny Bóg, mo?na rozwa?a? na dwa sposoby. Pierwszy polega na przedstawieniu konkretnych argumentów za tym, ?e on jest lub za tym, ?e go nie ma. Drugi dotyczy natomiast namys?u nad przedk?adanymi w tej sprawie argumentami, co pozwala na klasyfikowanie ludzi wed?ug stanowisk, jakie zajmuj? wobec problemu istnienia takiego Boga.

Tagged in: ateizm Bóg religia teizm
Hits: 15498

Posted by on in Religia

W wi?kszo?ci przypadków nie mo?na by? osob? religijn? nie maj?c przekona? na temat Boga. Je?li jeste? na przyk?ad chrze?cijaninem to z pewno?ci? wierzysz, ?e istnieje Bóg, ?e jest on niesko?czenie dobry i sprawiedliwy, b?d? te?, ?e kiedy? odb?dzie si? S?d Ostateczny, na którym dokona on obrachunku twojego ?ycia. Poj?cie wiary w odniesieniu do takich kwestii, jak istnienie Boga lub przys?uguj?cych mu w?asno?ci dobra czy sprawiedliwo?ci nie jest ?atwe do zrozumienia nawet dla ludzi g??boko wierz?cych. A mo?e szczególnie dla nich. Któ? to wie.

Hits: 6806

Posted by on in Religia

Nie róbcie ze mnie taniego demona. Ja b?d? po stronie porz?dku ludzkiego (i nawet po stronie Boga, cho? nie wierz?) a? do ko?ca moich dni; tak?e umieraj?c (Gombrowicz W., Dziennik 1957-1961)

Hits: 6874
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.