Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in etyka praw zwierz?t
This tag contains 3 blog entries contributed to a teamblog which isn't listed here.
Posted by on in Zwierz?ta

W ci?gu ostatnich 50 lat produkcja mi?sa zwi?kszy?a si? czterokrotnie. Mimo dzia?alno?ci licznych organizacji ilo?? zabijanych zwierz?t stale ro?nie. W ?wietle znanych powszechnie faktów na temat realiów hodowli przemys?owej, wiwisekcji i rozrywki z udzia?em zwierz?t nale?y postawi? pytanie: Czy ?amanie prawa w obronie zwierz?t nie jest naszym obowi?zkiem? W siedmiu krokach przedstawi? instrukcj? uzasadnionego niepos?usze?stwa.

Hits: 27243

Argument z niepewno?ci

Doktryna katolicka i zwolennicy wegetarianizmu wykorzystuj? pewien argument, który mo?na nazwa? Argumentem z Niepewno?ci Normatywnej (ANN). Katolicy u?ywaj? go, by argumentowa? za tym, ?e powinni?my traktowa? wczesne embriony ludzkie tak, jak gdyby mia?y pe?ny status moralny; zwolennicy wegetarianizmu – ?e w podobny sposób powinni?my traktowa? zwierz?ta. Poka??, ?e ci drudzy s? bardziej uprawnieni do stosowania argumentacji typu ANN ni? przeciwnicy bada? naukowych na ludzkich zarodkach.

 

Hits: 20314

Posted by on in Zwierz?ta
alt

Wiele mówi si? dzi? o dyskryminacji i nietolerancji wobec osób o odmiennych cechach czy pogl?dach. Najcz??ciej poruszane s? kwestie dotycz?ce narodowo?ci i orientacji seksualnej. Cho? w obliczu takich historycznych do?wiadcze?, jak prze?ladowanie ?ydów czy apartheid w RPA,  mówienie o dyskryminacji wegan wyda? si? mo?e nie na miejscu, to  stanowi? oni mniejszo??, której interesy niejednokrotnie s? pomijane.  Warto  zwróci? uwag? na obszary naszego ?ycia, w których weganom jest prostu trudniej, cho? wcale nie powinno.

Hits: 69008
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.