Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in zwierz?ta
This tag contains 2 blog entries contributed to a teamblog which isn't listed here.

Argument z niepewno?ci

Doktryna katolicka i zwolennicy wegetarianizmu wykorzystuj? pewien argument, który mo?na nazwa? Argumentem z Niepewno?ci Normatywnej (ANN). Katolicy u?ywaj? go, by argumentowa? za tym, ?e powinni?my traktowa? wczesne embriony ludzkie tak, jak gdyby mia?y pe?ny status moralny; zwolennicy wegetarianizmu – ?e w podobny sposób powinni?my traktowa? zwierz?ta. Poka??, ?e ci drudzy s? bardziej uprawnieni do stosowania argumentacji typu ANN ni? przeciwnicy bada? naukowych na ludzkich zarodkach.

 

Hits: 20314

Biojurysprudencja jest jedynym nurtem filozofii, który wyra?a kompleksowe, uzasadnione i niepodwa?alne podstawy my?lowe dla ochrony istot ?ywych, szczególnie ludzi i zwierz?t. Swoj? kompleksowo?? zawdzi?cza porównawczemu uwzgl?dnianiu w skali globalnej opisów, ocen i norm ?ycia w religiach, moralno?ci i prawie. Uzasadnienia czerpie z potwierdzonych wyników bada? ró?nych dyscyplin naukowych, stwierdzaj?cych zarówno podobie?stwa jak i ró?nice mi?dzy lud?mi i zwierz?tami. Opiera si? na fundamentalnym i niepodwa?alnym za?o?eniu, ?e obecno?? ?ycia jest prewarto?ci? wszystkich innych warto?ci i prenorm? wszystkich innych norm.

Wed?ug biojurysprudencji prewarto?? i prenorma ?ycia maj? charakter holistyczny, wykraczaj?cy swoim biocentryzmem ponad jednowymiarowo?? z jednej strony antropocentryzmu, z drugiej za? strony animocentryzmu. Biojurysprudencja podkre?la konieczno?? odró?niania warto?ci ?ycia od jako?ci ?ycia. ?ycie, jako warto??, ma ró?n? jako?? na rozleg?ych skalach religijnej czysto?ci i grzeszno?ci, moralnego dobra i z?a, prawnej sprawiedliwo?ci i niesprawiedliwo?ci. Ka?de ?ycie ma wewn?trzn?, naturaln?, samoistn? warto?? ale odmiennie u?wiadamian? sobie przez poszczególne istoty obdarzone ?yciem. Odmiennie tak?e jest odczuwana przez nie sama jako?? ?ycia i porównawczo oceniana przez inne istoty. Warto?? i jako?? ?ycia splataj? si? w ró?norodnych potrzebach istot ?ywych, b?d?cych przedmiotem naukowych docieka? i klasyfikacji. Najbardziej dojrzale bilansuje ich dobrostan utylitaryzm, poprzez uwzgl?dnianie zarówno przyjemno?ci jak i cierpie?.

Hits: 11735

Posted by on in Zwierz?ta

Kolejny dzie? pobytu w Misji Katolickiej w stolicy Mali – Bamako, w dzielnicy Badalabougu. A w?a?ciwie kolejna noc. Trudno mi by?o zasn??, gdy? na s?siedniej, cichej co dnia posesji, bardzo d?ugo i g?o?no szczeka?y psy. By?am z?a, ?e nie mog? przez nie odpoczywa?.

Hits: 5730
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.