Category contains 2 blog entries contributed to teamblogs
Pozytywnie na to pytanie odpowiada Bernard Williams. Jego pogl?d na t? spraw? wygl?da mniej wi?cej tak: 1. Gdy ludzie czego? pragn?, to wol? taki stan rzeczy, w którym ich pragnienia zostaj? zaspokojone, od tego, w którym pozostaj? niezaspokojone. 2. Posiadanie pragnienia oznacza zatem, ?e ma si? powód, aby unika? tego, co utrudnia b?d? uniemo?liwia ich zaspokojenie. 3. Poniewa? jedn? z rzeczy, które uniemo?liwiaj? zaspokojenie naszych pragnie? jest ?mier?, to fakt, ?e si? czego? pragnie stanowi powód, aby unika? ?mierci. 4....
Tagged in: etyka pragnienia ?mier?
Hits: 4442

Posted by on in Samobójstwo
  My?l, ?e mamy si? zabi?, robi nam dobrze (Emil Cioran, „Z?y demiurg”) Jednym robi dobrze, drugim robi ?le – nawet bardzo ?le. Samobójstwo –  ?wiadomy i celowy czyn, którego celem jest odebranie sobie ?ycia (1)  – by?, jest i b?dzie konfliktem moralnym, na który patrzy si?, najcz??ciej, z góry. W dobie zaniku krytycznego my?lenia, wywy?szenia pragmatycznych i egoistycznych celów ?ycia oraz ?wiadomo?ci materialistycznej dobrowolne odebranie sobie ?ycia jest dowodem „s?abo?ci”, „niewydolno?ci spo?ecznej”, czasami „choroby psychicznej” oraz „szale?stwa”. Dla jeszcze...
Hits: 11071

Celem tekstu jest ukazanie, jakie pytania etyczne i filozoficzne generuje zagadnienie prawa do samobójstwa.

Pytanie o prawo do samobójstwa stawia przed nami co najmniej kilka problemów, którym warto si? przyjrze? zanim podejmiemy si? moralnej oceny samego aktu. 

Hits: 14269