Bloggers

Begina Cox

Magister filozofii, etyk. Specjalizacja: etyka wojny i interwencji wojskowych. Zainteresowania: filozofia spo?eczna i polityczna, bioetyka, neuroetyka.
Obecnie pracuj? dla Blackwell UK Ltd. i odbywam kurs Applied Ethics na Oxford University.

Krzysztof Saja

Adiunkt w Zak?adzie etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczeci?skiego. Autor ksi??ki J?zyk etyki a utylitaryzm. Filozofia Moralna R.M.Hare'a

Aleksandra Staniewicz


Doktor nauk humanistycznych, polonistka w Zespole Szkó? nr 4 w Szczecinie, s?uchaczka studiów podyplomowych "Etyka w szkole", po których mam nadziej? zosta? tak?e nauczycielem etyki.

?ukasz Remisiewicz

Zainteresowania naukowe: filozofia j?zyka, filozofia analityczna, pogranicza filozofii i socjologii, filozofia i socjologia religii, etyka, historia neopozytywizmu.

Marek Tylkowski

W Polsce uko?czy?em studia magisterskie z historii. Przez dwa lata uczy?em si? j?zyka chi?skiego w Shandong University w Chinach. Potem pracowa?em w Shenzhen. Teraz mieszkam w Warszawie i pracuj? w SWPS. Nazwa?bym si? filozofem, w znaczeniu jakie nadawali temu s?owu staro?ytni Grecy, czyli inaczej mówi?c jestem mi?o?nikiem m?dro?ci, której ci?gle mi brakuje, a moje ?ycie wype?niaj? jej poszukiwania.

Micha? Forycki

Micha? Forycki has not set their biography yet

Wojciech Sopel

Wojciech Sopel has not set their biography yet

Roman Tokarczyk

Prof. dr hab. Roman Tokarczyk jest prawnikiem i filozofem, specjalist? z zakresu historii doktryn politycznych i prawnych, filozofii prawa, etyki prawniczej, komparaty-styki prawniczej, kultur prawnych i prawa ameryka?skiego. Rozwija nowy nurt prawoznawstwa – biojurysprudencj?.