Category contains 1 blog entry contributed to teamblogs
alt
Czy rozkaz zabicia Osamy bin Ladena, odpowiadaj?cego za zamachy terrorystyczne, w których dziesi?? lat temu zgin??o tysi?ce niewinnych ludzi, by? moralnie usprawiedliwiony? Czy? nie nale?a?o go pochwyci?, uwi?zi? i zaprowadzi? przed s?d czy jaki? trybuna? zajmuj?cy si? takimi zbrodniami? Wreszcie, czy? nie ka?dy posiada prawo do sprawiedliwego procesu s?dowego? Pytania te stawiano wielokrotnie od trzeciego maja tego roku.   Wydaje si? by? prawd? etyczn?, ?e (Z) nad zabójstwo zawsze nale?y przedk?ada? sprawiedliwy legalny wyrok, wydany przez posiadaj?cy okre?lone kompetencje i...
Hits: 3148
Posted by on in Terroryzm

Powy?szy tytu? z du?? dok?adno?ci? sugeruje perspektyw?, z której problem terroryzmu mam zamiar rozwa?y?. Nie b?dzie to z pewno?ci? perspektywa militarna, w ramach której stosown? rzecz? s?  analizy ?adunków wybuchowych oraz efektywno?? zastosowanej taktyki krzywdzenia ludzi w celu wywo?ania zniewalaj?cego strachu. Nie b?dzie to równie? perspektywa polityczna, gdzie terroryzm pojmuje si? jako jedno z dost?pnych cz?owiekowi narz?dzi, pomocnych w walce o w?adz? lub przy powo?ywaniu do istnienia  okoliczno?ci sprzyjaj?cych realizacji wa?nych spo?ecznie b?d? te? religijnie celów.  Trudno by?oby jednak zaprzeczy? temu, ?e zarówno aspekt militarny, jak i polityczny s? historycznie nieodzownymi komponentami pe?nego zrozumienia zjawiska terroryzmu we wspó?czesnym ?wiecie. Nie by?oby te? przesad? powiedzie?, ?e publiczne zainteresowanie terroryzmem sprowadza si? dzisiaj w du?ej mierze do jego strony militarnej i politycznej. Do takiego wniosku mo?e doj?? ka?dy, kto zainteresowany jest informacjami i komentarzami po?wi?conymi temu zagadnieniu w  masowych ?rodkach przekazu, które, jak wiemy, przedk?adaj? cz?sto medialno?? wydarze? nad ich faktyczne znaczenie.

Hits: 7685